Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

Kupperajena Kathe
               Onji  oorudu onji aarasu itthege. Aa arasu onji baari roopoda ponnan madhme aaye. Madhme adh yethoo varsa karind. Praaya avondhu bathnd . saadaarano nalpa nalpathain varso aand. Aandala mukleg jokulathiji. Apaga baari chinthed itther. Incha ippunaga kelavudakulu arasugu pander, arasu ayinayag onji mage aandala ijjindhanda aayana rajyogu piravugu aadalthedare erla ijjindapundundhu imbyagh soochane koriyer. Apaga daane manpoli. Incheppunaga avve uruda dhanikana magalen raddane madhime aape. Incha kelavu varso ponaga dumbuda pattada raani banjinaal apal. Ayitt radd amar jokulu puttuba. Dumbuda magakk soorya kumarendh raddane magakk chandrakumarendh pudar deeper.             
                Aath porthanaga ee raddane budethila banjnaal  apal. Aleg apaga boditthna sammana maatha malther. Onthe samaya karinaga aal la onji peduval. Avula aan baale.  Itthe jokuluidiyandi arasugu mooji jokulaya. Itthe raddane budethina magak enchina pudardipunendh onji samasye aand. Daaye panda molu pattada raani atth. Ori dhanikana magal. Raaja manethanogula mukulegla baari hechi kammi undu. Aik salaad imbiyag daane manpolindh raanida poodhu kenuve. Apaga aal panpal “elle raaje apune enna jokulu. Aik alejokuleg aathmaatha edde pudhar bodchi onji enchinaandala sumardha pudhar deele. Apaga raaje baari alochane malthdh ee baaleg kupparaaje panpi pudhar deeye. Ee kuppe raaje elyapodhu malleape.

Savathina mage
               Ee soorya chandrereg ainaaji varsa aanaga onji yedde gurunu kanathd aramaned vidyabhyasa kalppaaver. Ee kupparaajag anchithi vidyabhyasada vyavasthe iddi. Daaye panda aaye raajyavaaluna ori raajakumaare ath. Aayag pattoda hakk ijji. Anchinaayag yedde vidyabhyaasada agathya ijjind ee yerpaatt malpaavujer. Incha ippunaga onji dina imbye imbyena appeda kenbe”appe appe, annanakulu maatha shaaleg poper, aramaned maatha kalpuver yenklaa onthe kalpodu” panpe. “ayyoo maga, nikk vidyaabhyaasa akulu korayer. Daaye panda raani peddijolu panpi drishtitt yenan madme aayine. Ithe aal pedhdolu . akulu raajakumaarer. Ee onji savathina mage. Anchaad ninan akulu kootogu leppayer” panpal
“anchana? Aaiji. Yaan aramaneg pope”pande, pidadondu poye. Aramaneg podhu ee soorya chandrareg  yenchina vidyabhyasa kalpaaber aven poora imbye dooradu kulludu kebikord kenbe. Guru mokuleg yenchina prashne paaduver.mokulu yenchina uthara korper aaven poora keenondu baiderette imbye vidyabyasa maatha kalpuve. Incha kalth kalthd mookulu malle aaper. Malle aad mookulu incha ippunaga ee arasu ulleratha, aareg ee kann drishtionthe manda aapundu. Kann thojande aapundu. Aikk olu mardh undund masth thalaas malpuver.


Paatherbi mara
                   Inchene ippunaga onji dinoo ori pande, samudrada aapedha dikkd onji mara undu. Aitha pudar “paatherbi maraand”.ee paatherbi maratha thappuda rasonu kanng muttanda dumbuda drishti barpundundu ori pandithe panpe. Apaga aven yer kondrune panpe. Apaga soorya panpe”ammere ammere avu olee ippad, ain yaan kondarpendh” pande. Ancha pande, duddu, aayudha, kudhure maatha pathonde, pidaadye. Pope pope pope…………. Podhu baari doorogaanaga alpa onji baredh paaddher. Daane panda?  Ee oorugonji raani ullolu. Aal  chenned baari birsedi. Ancha chenneda gobbu gobbudhu yer jaisaber aal aayen madhime aapolundu baredh paaddher.

chennegobbu
                Imbye ee bareinen odhbe. Oh!  Ee chennegobbuna baari malla daala kelasa ath. Indett gendh molen madhime aapunav onji malla vishayane ath. Thukoo, onjaato chennegobbugondhu pope. Podu thoonaga aalena chenneda gobbu yencha panda onji kappu puchedamith thudaar deepolu. Aitt deepoo pothaapolu. Ee deepo pothad chennegobbunda aaleg jaya athande alpa solu ijji. Aath porthugu molena sharath yenchina panda yeer moleda chenne gobbudu sotheraa aaye aalena thotogu neer maithondhu ippodu panpi sharath. Pooye. Ee sharath paadyolu. Chenne gobyere shuru malther. Raani pucheda tharett thudar pothaayal. Chenne gobyere suru malthal. Chenne gobbu gobbudu onji sarthi sothe, raddane sarthi sothe, moojine sarthilaa sooryakumaare raajakumaarida sothu poye. Molena sharath prakaara thotogu podu neer maipyare aajne korpal.
                  Incha yethoo samayo pondu. Soorya kumaare nanala bathje. Anchaad imbyan naadondhu chandra kumaarela alth pidhaadye. Aayelaa anchene bathd bathd ee baravunu thoope moolu orthi raajakumaari ullolu. Moleda chenne gobbudu jaisinakulen aal madhme aapolu. Sothnda aalena thotogu neer maipodundu barethnd.
                Seeda pope. Podu yaan ninada chenne gobyere bathnandh raajakumaarida panpe. 
Andhaa! Apaga yenna sharath incha panpal. Yenna sharath prakaara nikulu chennegobbodu. Aavu panpe.
               Ee kappu pucheda tharetha mith thudar deepolu. Chenne gobyere suru malpubolu.gobbu gobbudu chandra kumaarela onji sarthi sothe.raddanee sarthi sothe. Moojinee sarthilaa soothe. Palayag vaa gathi bathnda avye gathi megyaglaa bathnd. Imbyan laa thootogu neer maipuna kelasogu oppisaayal.
Apaga radd jana joklu poinakulu laa pira pijirdh bathijer. Nana yer ee thappunu kondrunaklnd arasu chintheduppunaga apaga yaan popend ee kupparaaje panpe.
              Ayyo! Soorya chandre mokleg yepo malpere thirandi kelasonu ee onji malpere undandh arasu pande.”ee aklnaath vidyaabhyaasa kalthdhana­­­­­? Nikk kudhure savaari gothunda? Ninadh aavandh”nd pande.
             “Avu daala iddi. Yaan popendh”panpe. Kudhurelaa dethonde bodithinaath duddu maantha dethondhu mokulen naadondhu pope.
               Imbyelaa podu ee baravu baredh paadnaadeg bathd yethye. Aa baravulen oodhiye.vishayo gothand. Ohoo! Nett daanendala onji upaayo ippodundhu pande.orone chenne gobyere poije.

Ooruda sangathi
             Alpa onji bada ajji undu.aaleda kenbe-“ajji ajji  ee ooruda sangathi daane?”
“yenchina maga sangathi. Oo alpa orthi raajakumaari ullalu. Aalna thotodu yethoo jana raajakumaaranakulu neer maithondhuller”.
“daaye?”
“aal chenned baari birsethi. aaleda chenned yeer jaisyer aklen maathra aal madhme aapune. Aaleda yer sother akl poora aale thotogu neer maipodu. Ee panthodu sothudhu yethoo raajana jokulu aalena thotodu neer maithondhuller. Yenlaa althe bathine ithe.yen aalena chakiridaal.
“aandhe. Ajji aal yencha chenne gobbuna?”
“chenne gobbu yenchina? Aal onji pucheda manded thudar deepolu. Aa thudar thekkodu. Aal sopodaanda. Aalen soolpaayere yernedthlaa saadhya ijji. Av ee raajenakleg maatha dada gothu….?nd pandal.
“anchana! Ohoo” pande.indek daitha upaayo? Pucheda mandedha thudarn nank yenchaandala kankane paadodu. Indhek upaayo naadodu pande. Mooji  yelikkulu bodu pande. Guddeg poye. Alpa jokulu gobbondulla.
“jokle jokle, nikulu yenk mooji yelikulen pathd korodu. Nikleg  duddu korpe” pande.
“andhaa….?
“andh……”
Jokleg duddu pannaga baari santhosha andh…..
Poyo, podh ithina yelitha kudaklen maatha garthd mooji yeliklen konodh imbyata koryoo, aathanaga imbye kinnilen pathondu imbaleda chenne gobyere pope.
Apaga” ee daane bathina..?”
“yen chenne gobyere bathine…”
“Yenna sharath alpa dumbe paaddhe. Aa prakaara yaan chenne gobbunee” panpal.
Aavundhu imbyelaa panpe.
Chenne gobbara kulluber. Pucheda tharetha mith thudar deethnd. Thudar deedh radd janaala chenne gobbuver…..
Chenne gobbudu imbye sopuve sopuvendaanaga piravudth onji yelitha kinnin budiye……
Yelitha kinnin thoonaga puche dubka laagind. Yelitha kinnin pathnd.thudar kankane boornd. Onji aatodu molu soltholu.
Ee pucheg radd budiyolu. Kuda kantholu, thudar pothaad aitha manded deed piraa chenne gobyere surumaltholu.
Chenned molu gendbolu gendbolu gendbolundaanaga imbye mella pira onji yelitha kinnin budiye……..
Yelitha kinnin thoodaanaga ee puche dubka laagind, yelitha kinnin pathnd. Thudar kankane boornd. Raddane aatodla aal sothal……. Moleg baari kopo bathnd, moojine aatog kulyal…….....       moojine aatodla raajakumaari gendbolu gendbolundaanaga mella moojinedha yelitha kinnin budye.
Ee puche dubka laagind. Laagidaanaga thudar kankane boornd. Moleg aatod soland.
Moojaatodla sothal.

Raajakumaarida madhme
            Ancha sharath prakaaro ithe raajakumaari imbyan madme aavodu. apaga pande,”sharath prakaaro ee yenan ithe madme aavodu. Ee yenna budethi aavodu. Aanda yaan inchithina kelasogo popinaaye. Yenna ammereg kann thojuji. Apaga onji samudradha aapedha maitt onji mara undu. Aa maratha thappunu konoyere yaan pidaadnaaye. Aathneta ee eeth porth yencha itha anchane ippodu. Yaan thirgedh bathi bokka ninan aramaneg lethondhu pope” nd pande. Alpadth pope.
Podu podu onji kadett kullube.kulludaanaga madhyaana porthu. Imbye kulldhna maratha mith uchu onji popundu popundu……. Podaanaga undhu daaye popundu?

Pakkile sahaayo
             Alpa radd pakkilu baai budondulla. Uchu barpundu barpundundu……baari gobbe paadondhullo.
Aath porthaanaga imbye thoope. Ohoo…. Ee pakkilena kethi, kinnilen thinera undhu popuna aaduppu.pande ee aayudha dethe. Khadgodu onji pett paadye. Uchu saith pond.

Ee uchu dinola pakkilena kinnilen, kethin thinera popuna. Aath porthaanaga ee pakkileg baari santosha aand.
              Paakil maatha serdh santhoshodu “ oh, maaraya….. ee olthu bathinaaye? Eeth dinotu ee uchu yenklena onjee onji kinnilen orippiyere budthji. Ini aa uchunu kerya ee…..nikk daane  aavodundh pan”nd ee pakkilu kenda.
              Apaga, “ yenna ammereg kann thojuji. Aa kann thojodundhaanda samudrada aapedha mait paatherbi mara undu.aitha thappu yenk bodand. Aa thappunu yencha kondrunaandh yaanithe alochane malthondhulle..”
            “Ohoo, aikkaa, daalaa iddi. Bala yenklu ninan lethondhu popo. Yaanla yenklena pakkilula yenkla jathett kulluba. Yenklena mith ee kullulaa” pandoo.
             Ee pakkilu maatha serdh rekkelen sersaadh imbyen aitha mith kulladh imbyen samudrada aapedha maik thumbondu konodu budiya. “nikk kasto bannaga yenklen neneppu. Yenklo aadeg barpo nikk sahaaya malpubo “ pando. Pakkilu perappa batho.
Imbye poye podu podu podaanaga alpa onjee onji  ill ippune. Bethe vaa ill laa ijji. Aa illade pope. Ponaga, alpa yer illd……yer illd kennaga onji ponjovu pidhai bathnd. Pidhai bannaga molu orthi rakkasana magal. Imbyan thoodhai koodle rakkasana magaleg baari kosiyaand.
           “Ohoo…. Thikye. Imbyen yenk madhme aavodu. Aanda ee rakkasana idett imbyen madhme aapune yencha? Ee rakkase pidhai pothe. Rakkase yepola manushyeren thinere barpunaaye.apaga imbyen orippunencha.” Baari  aaloochane maltholu. “bhala ulai poyi”nd lethondhu poyalu. Podhu pandolu “ee dweepoo yenkleg sambhandha pattina. Indett yerla manushya jaathi ijji. Anda ee daane ede batha?”
Apaga “yaan inchincha bathe. Moolu onji paatherbi mara panpuna onji mara unduge atha. Aa maratha thappunu kann kurudu aainaaye poojyenda kann thojunduge.  Anchaadh  yenklena pandithernakulu maatha panper.” Pande.
            “Andh, oh maarayaa? Eede eethporth bathinaaye yerla ijji. Eeyori batha. Aanda eela orippuja. Daaye panda yennamme rakkase. Aaye olu manushaya jaathi undu aa vaasane pathondhu  podhu aklen pathdh thindh barpunaaye. Apaga ee eede bathnda orippunaayeth. Apaga yaan ninan oritheda ee yenan madhme aapana”nd kenbal.
“Aape” pande
“Aapana? Apaga bala” pandal. Lethondhu podh  onji pettigedha beega detholu. Beega dethdhaanaga aittonji gili “ ee gilitt aayana ayushya undu. Ee gili saithnda yenna amme saipe. Gili yeth varso jeevodippundu aath varsolaa ee yenna ammag daala marana ijji. Apaga yenna amme saithijendhaanda yenan ee madhme aavere saadhya ijji. Aik saalaad yenna amme doorodh bannagane ee ee gilitha praana deppodu. Bukkoda vicharoo yaan nikk panpe” pandal.
“Aavu “ pande.
Aath porthugu aa rakshase bathe.
“yenchina undhu manushyana vaasane. Ee illudhulaidh” panpe.
“Avu eer thindh bathina vaasane”nd magal panpal.
“Ath ath mulpane undhu olandala kaithal”nd panpe. Naadondhu ponaga imbye onji kadett kullondhu ulle. Gilin pathondhu kullna thoonaga rakkasag baari podige aand.o…ooond baai dethe .imbyen keryere pope. Keryere ponaga aa gilitha naali pojenkd oaith dhakye.


Rakkase padcha
           Rakkase padcha aaye. Althdth anchene dumbu podu ee paatherbi maratha thappunu dethonbe. Alpadth ithe radd janalaa perappa barodatha. Yencha?
Apaga ee radd pakkilu ullatha. Aven nenethe. Av batho. Ee thappunupathondhu onji pakkida mith aal kulyal onjet imbye kulye. Samudra daantdh pira bather.
Bathdh ode bather panda, ee chenne gobbudna raajkumaari ullalatha aade bather. Eede bathdh bokka raajakumaari na thotodu neer maithondhithina raaja kumaarer maatha ulleratha aklen maatha budpaadh aklakle deshog poyere pande.

Poyi kelasa aand. anda…..
           Ee kupparaaje, raajakumaari anchane ee rakkasedhi bukko soorya chandran  lethondhu barpe. Incha lethondhu bannaga ee soorya chandrere manassgonji aaloochane bathnd. Yencha panda, “namo ithe raajakumaarida sothudhu thotogu neer maipyre unthunaklu aanda kupparaaje podu maratha thappu kanathe. Apaga yereg alpa maanyathe barpundu? Nana raajyodha patta arasu yereg korpe? Kupperaajag korpe. Anchainedthavura ini namo dhaane malpodu gothunda? Ee kupparaajnavee kann maatha kuttudh paadth ee raajakumaari anchane ee bukorthi ponnanlaa lethondhu aramaneg namo povodu”ndh radd janala serdh ola sanchu malther.

Ulasanch
             Incha podh podh ardha saadig yethinaga imbyen pathyer. Pathdh imbyena kann kuttdh anchi balleg paadyer. Moklen lethonder poyer. Aramaneg podaanaga mokleg baari santhosha. Soorya chandrer bathther, radd raajakumaarinaklenla kanathder. Ee paatherbi maratha thappunla kanathder. Aven dethd arethd raajana kanng budiyer. Apaga raajag radd kannla thojundu. Arasugu baari santhoso andh. Oh….! Yenna  jokulu soorya chandrer panda baari birser. Akl konathina ponnulu ulleratha, aitt orthin oriyag, bukorthin bukoryag koriyerendh nighant manthd thanna raajyo maatha baari sringaara manpaaye arasu.
Mulpa ee kannpoi kupparaaje gobbe paadondhu ulle. Imbyag erla iddi. Incha kashtodu ippunaga imbyag ee pakkilena nenapaand. Aathorthugu paar batha pakkilu maatha.”oh….kupparaaja undhu dadaaini?’
“yenna annanakulu maatha incha malther.yenna kann thodudhu yenan balleg dhakyer. Apaga yenkithe aramaneg poyere saadhya ijji. anchene yenna raajakumaarin, samudradha aapeda maidth kanathina ponnu ullolu. Nijavaad akulu yenan madime aavodainakulu. Yenna palayallu aklen  konodhu madime aavere thoovonduller. “
“andhaa…”
“andh…”
“apaga yenkulu ithene raadh podu aa paatherbi Maratha thappunu kanathd  ninna kannhn sama malpuvo” pando.
Boo..voo radh poyo. Raadh podh samudrodha aapeda maitha thappunu kanathd aitha rasonu imbyana kanng puntudhu kannhn sari maltho. Imbye dhumbudeklene aaye.
“Apaga nana daane aavodo”?
“Nana daala aavere ijji. Niklena kadetha upakaaro yenchina panda yenan ithene konodhu yenna aramaneg yethaavod”pande.
“Aavu kullu”
Kulye
Pakkile meld kulld aanaga popa ee pakkilu ……. Ponaga aramaned beand avu undu madhmedha goujiyoo gouji.
Aath porthaanaga imbye pakkilena sahaayodu aramaneg podu jappuve. Jathd pakkilen unthyare panpe.
Aath porthug panpe. “unthale unthaale. Madhmen unthaale. Radd paathera paniyare undu. Aidh bokka sooryagla chandragla madhme”nd pande.

Guttu ratt
“daane”?
“apaga  paatherbi Maratha thappunu yer kanathinendh nikulu onthe vichaaro malpodu. Vichaaro manthi bokka maathra ee madhme aavodu.”maatha serdher. Serdhvichaaro malther.indhen yer kondh bathinendh raajakumari panpolu.”chenned gendhd moklen poora budpaadhina imbye,ithe bathinaaye. Mokulu ithe bathinaayana kanhn dethd balleg dakkd yenklen radd janon ee aramaneg konodh bather. Aayadithina mardnla moklu pathondh bathd ere kanng budiyer.nijavaadh mard kanathine moklath.moklu yenna sevakeraadh thotogu neer maithondhither.aklen budpaini imbye”nd pandolu.rakkasana magal panpal daane panda “imbye aade bathe. Yenna amman kerye. Paathrbi Maratha thappunu pathondh yenkulubathd aa raajakumaarinaade batho. Alpa moklu maatha palayallu serdh aayana kann dether. Balled paadh bather”pandal. Orina saakshi ee poora pakkilu panda. Samudra dhantaaina, paatherbi Maratha thappu kondrere sahaaya malthina, poora pando…
Aath porthaanaga kopo bathnd arasug. “Oh… eeth anyaya malthinakulu moklu. Moklen aramanedth pidhai padle”pander. Seremaneg moklen radd janonlaa  nookuver.
Aath porthaanaga raajyodha aadalitha yereg barodu? Ee kupperaajag. Kupperaaja bathe.”idée raajyodha aadalitha yenk bodchi.ee rajyodha ardha bhaagonu maathra kornda yaavu. Eer ithinaath dino ardha bhaago aalondithd aidth bokka yenna palayalleg ardha raajyon korle.”   Pande. “anchene aavad”pandh ardha raajyola kordhu, ee rakkasana magalenla madme malthdh aidth bokko akulu baari santosodu dhino dhethondhither.
                                                                                                                                               (R.R.C.collection)
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved