Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

Tulunada gobbulena udipanada porlu

Adyar Dec13: vishwa tuluvere parbada 2ne dinavayina eni gobbuda kalat tulunada gobbulena panthalena udipana nadathnd. Shree boothanatheshwara kreeda samithida prayojakathvad nadapuna gobbulena udipanada porthudu jilla usthuvari manthrilayina Ramanatha Rai, Shakunthala Shetty, Vijayanatha Vittala Shetty enchitti malla malla binner upasthiteritter.

Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved