Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

2020 D BANGKOK D VISHWA TULUVERE SAMMELANA

Bangkok March20 : Jagatthda matha samskruthila bethe bethe baseledthade puttudundu. baselu paraspara sweekarisuna gunonu hondodu athande doora malpuna swabhavan budodu. anchanda mathra baseda moolaka souhardateda posa deki undumalpere sadya pandh bharathiya vayupadetha nivfRtft sainika adhikari M.B.Khan pander. Aar Bangkok d nadathina karnatakada 2 pradhana dravida baselayina kannada bokka tulu baselena nadutu souhardathe outtavuna uddeshodu desha-videshada Tuluveren bokka Kannadigeren ottuserad nadapavuna Tulu-Kannada sneha sammelana panpina sarani karyakramonu udipana malthd pateryer. Sambhrama Bengaluru bokka Tuluworld Kudla mukulena nethruthwad Bangkok Tulukuta bokka Thay Kannada balaga mukulena otthuseriged karyakrama aayojane malthditter. Thay Kannada balagada gurikare Ravi Mysore lesda Gurkarme vahisditter. Ee porthudu patherina Bangkok Tulu kootoda gurikare Naveen Rose Pinto Tluver olpa ethndala sangataned birser. barpina varsha(2020) Bangkok d Vishwa Tuluvere Sammelana malpere attane nadathondundu. samastha tuluver undek sahakara korodund pander. Ee porthudu malla binnerad Bengaluru vishwa vidyalayada pradyapake, pugartheda kannada sahithi Dr.Ka.Vem.Shreenivasamoorthi, Ashok Mada, Dr. Vinod Kumar, Asha Shetty Attavara, Shankar Bharathipura, Shamina Alva, Satheesh Shetty Bangkok, Yogish Bhatt Bangkok, Dijiworld na Vincent Danil, Jeevan Lobo Thayland, upasthitheritther. Sambhrama Bengaluruda gurikare Jogila Siddaraju prasthavikavad pateryer. Tuluworld Kudla da Gurikare Edkonder.
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved