Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಬನತ ಬಗೆಟ್

 

(ಬರವು:  ಕು ವಿ ಕುಲಾಲ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ)
     ತುಲುನಾಡ್ದ ಮೂಲದ ನರಮಾನ್ಯೆರಾಯಿನ ಮೊಗೇರ ಜನಮಂದೆದ ಮೂಲ ನಾಗ ಬನ ಶಿರ್ವ ಮಂಚಕಲ್ಲ್ ದ ಕೈತಲ್ ಪಡು ಕುತ್ಯಾರ್ ದ ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಬೇಷ್ಯದ ಬೇಂಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಗಗ್ ತನು ತಂಬಿಲ ನಡಪುಂಡು.ಪಿರಾಕ್ಡೇ ಹಿರಿಯಕುಲು ಈ ಬನೊಟು ನಾಗಸಂತತಿನ್ ಕಾತೊನೆರೆ ಬೊಡಾದ್ ಬೇಷ ಪಂಡ ಎಪ್ರೀಲ್ ಮೇ ತಿಂಗೊಲುದ ನಟ್ಟದೊಂಬುದ ಬೆಚ್ಚಗ್ ಬಂಙಡುಪ್ಪುನ ನಾಗಸಂತೆಸಿಗ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗೇ ತನು ಕೊರೊಡೂ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ತೆರಿದಿತ್ತೆರ್.ಕರಿನ 23-5-2019ಕ್ ನಡತಿನ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಡ್ ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟೊನುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲಾ ತಿಕ್ಕಿನ ನೆಂಪುಡು,
       ಸುತ್ತ ಬೊಟ್ಟುದ ನಡುಟು ಎತ್ತರೊಡೊಂಜಿ ಬನ.ಬನ ನಿಲಿಕೆ ಮರ ಬೂರು ಪುದೆಲ್ ,ದೊಂಬುದ ರೆವಿ ಬರಾಂದಿನಾತ್ ಕತ್ತಲೆ ,ಸಂಪು ಸಂಪುದ ಜಾಗೆ.ಮರಕ್ ಸುಂದಿನ ಬೂರು ,ನೇಲೊಂದುಪ್ಪುನ ಬೂರುದ ಪಿಜಿಕೆ ತೂನಗನೇ ಮೈ ಇರ್ಮೆನ ಆಪುಂಡು. ಬನತ ಗುರಿಕಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬನತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ನೀರ ಪಾಯಡ್ ಮೀದ್ ಮಡಿ ತುತ್ತುದು ಬನಕ್ ಪೊಗ್ಗುವೆರ್ .ಬನಕ್ ಪೊಗ್ಗುನಲಾ ಆತ್ ಸುಲಬೊದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ್ ,ಮರಕ್ ಸುಂದುದ್ ನೇಲೋಂದುಪ್ಪುನ ಬೂರುದ ಬಲ್ಲ್ ದ ಆದಾರೊಡೊ ಬನತ ಉಲಯಿ ಪೊಗ್ಗೊಡು!! ಉಂದೊಂಜಿ ಇಸೇಸ ಅನ್ಬಗ. ಮಿತ್ತ್ ಪೋದು ತೂನಗ ಒಂಜಾತ್ ಪಿರಾಕ್ದ ಲೋಕನೇ ಅವುಲು ತೋಜುಂಡು .ಅವುಲು ಮರ ಪುದೆಲ್ದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಪುಂಚಾಂದ್ ಪನೊಲಿಯಾ ಅವು ಪುಂಚದ ಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ,ಮಣ್ಣ ರಾಶಿಯಾ ಅವುಲಾ ಅತ್ತ್ ಅವೊಂಜಿ ಸಾರ ಸಾರ ವರ್ಷಾರ್ದಿಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಭಕ್ತಿ ದ ರಾಶೀಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮೈತರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆರುನ ನೋಟ .ನಾಗನ ಬಿಂಭ ಕೆತ್ತಿನ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ದ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುಲು. ಆ ಕಲ್ಲ್ದ ಸುತ್ತಲಾ ಒಂಜಾತ್ ಮೂರಿ(ಸುತ್ತಲಾ ನಾಗೆ ಜಿಡೆದೆತ್ತಿನ ಒರು ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಡ್ಯ)ದೀದುಂಡು .ಅಯಿಟ್ ಕೆಲವು ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ದಂದ್ ತೂನಗನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ,ಅಯಿತ  ಬಲೆತಿನ ಆಕಾರೊ  ,ಬುಡ್ಪಾಯಿನ ನಾಗ ಬಿಂಬೊ ತೂನಗ ಅವು ಬಾರೀ ವರ್ಷ ಪಿರವುದಾಂದ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಂತೊನೊಲಿ.ಕೆಲವು ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ತಾರ್ದ್ಂಡ್ ,ಕೆಲವು ದರಿದ್ ಪೊತುಂಡು.ಆಂಡ ದರಿನೆನ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ದಕ್ಕುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ!ಮೂಲು ದರಿನ ಮೂರಿದ ತುಂಡುಗುಲಾ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು.ಗುರಿಕಾರೆನೇ ಮೂರಿದ ತುಂಡುಗುಲಾ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು.ಗುರಿಕಾರೆನೇ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ,ಮೂರಿಗ್ ಪೇರ್ ,ನೈ ,ಚೀಯ ನೈ ಬೊಂಡ ಮಯಿಪುವೆರ್.ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರಾವೆರ್ .ಆನಿ ಅವುಲು ಲೀಟರ್ ,ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ,ನೈ ,ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪುನ ತೂನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತೆನ್ ಗೆನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೀಂದ್ ತೋಜುಂಡು.ಬೊಂಡ ಮಯಿತ್ದಾದ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರಾವೆರ್ ಅವು ಬೀಜುನ ಸಂಪು ಗಾಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸುತ್ತ ಉಂತುದಿನ ಭಕ್ತೆನ ಮೂಂಕುಗು ಅಯಿತ ಕಮ್ಮೆನ ಎಡ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಕೋಡಿಎತ್ತಿನ ಅನ್ಬಗ ಕೊರ್ಪುಂಡು.ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಪಾರಾದಾದ್ ಪಿಂಗಾರ ,ಮಲ್ಲಿಗೆ ,ಸಂಪಿಗೆ,ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಬ್ಬೊಲಿ,ಗುಲಾಭಿ ಇಂಚ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪೂತ ಸಿಂಗಾರ ಆದಾನಗ ಅವುಲೊಂಜಿ ದೈವೀಶಕ್ತಿದ ನೆಲೆ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು.ಭಯಬಕುತಿ ಡ್ ತರೆ ಕಂತ ಆಪುಂಡು.ಮೂಲು ದರಿದಿನ ಮೂರಿದ ಅಡಿ ಪೀಟನೇ ತಿಬಿಲೆದಲೆಕ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯೆರೆ ಗಲಸುನ ತೂನಗ ಪತ್ತ್ ಬಿರೆಲ್ ಒಂಜಾದ್ ಕೈ ಜೊಡ್ಯುಂಡು.ಮೂಲು ಕಷ್ಟನ್ ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಅವು ಕೋಡಿಎತ್ಂಡ ಮೂರಿನ್ ಪರಕೆಯಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.           ಬಟ್ರೆನ ಮಂತ್ರ ಆವಡ್ ,ಬೇಂಡ್ ವಾಧ್ಯದ ಗರ್ದಾವಡ್ ಇಜ್ಯಂದೆ ಗುರಿಕಾರ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ನಡಪುನ ತನು ತಂಬಿಲದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯೆರೆ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಯಾವಂದ್.ಮೂಲು ನಾಗನ ಬನತ ಉಲಾಯಿ ,ಪೊಂಜನಕುಲು ,ಜೋಕುಲು ಬರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ದಡೆ ಇಜ್ಜಿ  ,ಮಾತೆರ್ಲಾ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮುಟ್ಟ ಪೋವೊಲಿ .ದಾಲಾ ಪೊಡಿಗೆ ಇಜ್ಯಂದೆ ಕಲ್ಲ್ ದ ಕಯಿತಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಾ ದಯಿರೊಡು ಪೋಪುನೀಂದ್ ಕೇಂಡ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್ .ತಂಬಿಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಸುರೂಕು ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಮೀದ್ ಮಡಿ ತುತ್ತುದು ಬನತ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗು ದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ *ಎಂಕುಲು ಇನಿ ತನುತಂಬಿಲ ಕರಿಪುವ ನಾಗಸಂತೆಸಿ ದೂರ ಉಂತುದು ಅನುಮಂತ್ ಕೊರೊಡು* ದ್ ಪಾರ್ತನೆ ಮನ್ಪುವೆರ್ಗೆ .ಅಪಗ ನಾಗ ಸಂತೆಸಿ ದೂರ ಪೊಪುಂಡು .ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನತ ಉಲಯಿದಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನತ ಉಲಯಿದ ಬೆಜಕ್ರೆನ್ ಕೈಟ್ ಅರಾದ್ ದೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ ,ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬನತ ಉಲಯಿ  ವಾ ಪೋಡಿಗೆಲಾ ದಾಂತೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಪೊಂಜೊವು ಆಂಜೊವು ಕಲ್ಲ್ ದ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಸೇವೆ ಸಂದಾವೆರ್.

      ಕಾಸ್ರೊಡುರ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಂದಾಪುರ ಮುಟ್ಟದ ಪಂಡ ತುಲುನಾಡೊರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜದಕುಲು ಅಡೆ ಆನಿದ ದಿನ ಬಸು ಕಾರ್ ಜೀಪು ಟೆಂಪ ಮಂತೊಂದು ಭಕ್ತೆರೆನ ಒಯಿಲ್ ಪರತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ,ಅವುಲು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುನ ಬಡಕಾಯಿದ ಮೊಗೇರ ಬಂದುಲುಲಾ ಇತ್ತೆರ್ .ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ್ ಆನಿರ್ದ್ ಇನಿಮುಟ್ಟನ ಮೂಲಕ್ರಮೊಟು ಒರಿತೊಂದು ಬಯಿದಿನನೇ ಈ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೇಂದೇ ಪನೊಲಿ.ಕುತ್ಯಾಲ ಬೈಲ ಸೂಡದ ಅರಸುಲೆನ ಮದಿಪುಗು ಒಲಿದ್ ಈ ಸಮಾಜದ ಮುದ್ದೆ,ಕಳಲೆ,ತಣ್ಣಿಮಾಣಿಗನ್ ಒರಿತ್ ಕೊರಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಬಗೆಟ್ ಕತೆನೇ ಉಂಡು.ಸುಮಾರ್ ಸಾರ ವರ್ಷ ಪಿರಾವುದ ಈ ಜಾಗೆದ ಬರಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು .ಅಕುಲು ಆ ಜಾಗೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಕಾಡ್ ಕಡ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್, ನೆಲ ಗರ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ .ಬದಲಾವಣೆ ದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೆರೆ ಸುರುಆತ್ಂಡ್. ದೊಂಬುದ ರೆವಿ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಆವಂದಿ ಬನ ಒರು ಪಗರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಅಂದಾಜಿ ಆದುಪ್ಪು. ಬನತ ಬರಿಟೇ ಪರತ್ ಪೊಪುನ ನೀರ್ದ ತೋಡುಗು ಪಿದಯಿದ ಕಜವು ದಿಂಜೆರೆ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ತೋಜೊಂದುಂಡು .ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಬಂದುಲು ಒಟ್ಟಿಗೇವೊಡು. ಬನತ ಸುತ್ತ ಮರ ಆಪಿನ ದಯಿಕುಲೆನ್ ಮರಿಯಲೊಡು ನಡುಪುನಲಾ ಎಡ್ಡೇಂದ್ ತೋಜುಂಡು..ಓವೇ ರೀತಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ,ಕಲ್ಲ್ ದ ಕಟ್ಟೊನೊದ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಯಂದೆ ಈ ಮೂಲದ ಬನನ್ ನನ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಮೂಲ ರೂಪೊಡೇ ಒರಿಪಾವುನ ಜಬದಾರಿ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved