Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ಪುಟ್ಟಿ ಪುರುಬಾಲೆದ ತಾಂಕಣ

ಬರಹ✍🏻: ಗಣನಾಥ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತೂರು

ತುಲುನಾಡ್ ಪಂಡಾ ತುಲುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಲೆಕ ಪೇರ ಮನಸಿತ್ತಿ ಜನಮಂದೆ ಇತ್ತಿ ಬೂಡು ಪಂಡಾ ತಪ್ಪಾವಂದ್. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಇಡ್ ತನ್ನನೆ ಆಯಿನ ಮೂಲ ಒರುತ ಕಟ್ಟೂಲೆನ್ ಪತೊಂದು ಭರತ ದೇಸೊ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಕಣ್ಣ್ಮಾಂಡ ಅಯಿಟ್ ತನ್ನ ನಿಲೆತ ಗತ್ತ್ ನ್ ಪತೊಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲೊರ್ದು ಕೊಡೆವೊರೆಮುಟ್ಟಗ್ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಬೈದಿನವು ಸತ್ಯ. ತುಲುನಾಡ್ ಪಂಡಾ ಅಯಿಟ್ ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ತೆರಿಯೊಡಾಯಿನ ವಿಶೇಷೊಲು ವಿಷಯೊಲು ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ತುಲುವೆರ್ ಒಂಜಿ ಕೈಪು ಕಾಯಿದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿಯೆರ್ಡ ಅವು ಕೊಡಿಪು ಪತ್ತು ಫಲ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಅಯಿತ ಪಿರಾವುಡು ಪೂರುಂಬುವೆರ್. ಅಂಚ ತುಲುನಾಡ್ದ ಬಾಲೆ ಲಟ್ಟೆ ಅರತ್ತ್ ತಿಗಲೆ ಮರತ್ತ್ ಗೇನೊಗ್ ಬೊಲ್ಪಾದ್ ಜ್ನಾನದ ಕಡಲಾದ್ ತುಲುವನಾಡ್ದ ಪುದರ್ನ್ ಪಟ್ಟೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಪುರುಬಾಲೆರ್ದ್ ತಾಂಕ್ದಿನ ತಾಂಕಣ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಅತ್ತು. ಅಕುಲ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ ತೂತೆರ ಅಯಿತ ತಿರ್ಲ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೊಂಡಾಲ ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನಾವೆನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವುಣ ಪ್ರಯತ್ನ

ಪಿರಾಕ್ದ್  ಇತ್ತೆದಲೆಕ ಅಸ್ವತ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಾವೆರ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೆದ್ದುನಕಲ್ನ ಸಂಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಇಲ್ಲಗೆ  ಪದೆತಿ( ಪೆದ್ಪಾವುನಾಲ್ ) ಬತ್ತುದ್ ಪೆದ್ಪಾವೊದಿತ್ತಿನಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಮಾನೊಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೆದ್ದುನಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಪಾವುನಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ . ದುಂಬು ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲೆನ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಟ ಖಾಲಿ ನೀರ್ ಡ್ ಮೀಪಾದ್ ಮೂಜಿ ದಿನರ್ದ್ ಬೊಕ ಪೇರ್ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಪಾವೆರ್ , ಅಂಡಾ ಕೆಲೆವೆರ್ ಕೆಲೆವೆರ್ ಮೂಜನಾನಿ ನಾಯಿತುಲಸಿದ ರಸ ಬೊಕ ಪೊಂಗಾರ್ದ ಇರೆತ ರಸ ದೆತ್ತು ಅವೆನ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಅವೆನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂಜಿದ್ ಒಂಟೇ ಪೊರ್ತು ಪಾಲೆಡ್ ಜೆಪುಡಾದ್ ಮೀಪಾವೆರ್. ಉಂದು ಮೀಪಾವೊರ್ದು ದುಂಬು ಕಾಡ ಪುರ್ಪೆ ಕೆಪುಲ್ದ ಪೂಟಾ ಆಣಿ (ಪರಾಗ) ದೆತ್ತು ಮಡಿ ಕುಂಟುಡು ದೀದು ಗುದ್ದುದು ಅಯಿತ ರಸನ್ ಕಣ್ನ್ಗ್ ಬುಡ್ಪೆರ್  ( ಕಣ್ಣ್ ಶುಧ್ದ ಅವರೆಗಾದ್ ) ಅವ್ವೆ ಪೂಖ್ ಒಂಜಿ ಕೇಪುಳದ ಕಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಅಯಿತ ರಸನ್ ಪಾಯಿಗ್ ಬುಡ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ಕ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂಕಾಯಿದ ರಸ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಾಲೆಗ್ ೧೬ ದಿನಕರಿಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಗ್ ಕುಂಟಾಲ್ದ ಸೊಪ್ಪು, ಕೆಪುಲದ ಸೊಪ್ಪು, ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿತ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಟ್ ರೆಂಜಿರ್ದಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದು ಕನೆರ್ ಜಪುಡಾದ್ ಅಯಿಟ್ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾವೆರ್ ಉಂದು ಕನರೆನೀರ್ ಮೀಪಾವುನ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಇಂಚ ಪದಿನಾಜಿ ದಿನೊರ್ದು ಬೊಕ ಬಾಲೆನ್ ತೂಪಿನ್ಅ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಪುಂಡು ೧೬ ದಿನರ್ದು ಬೊಕ ಬಾಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುವೆರ್ ಬಾಲೆದ ಕೈ ಕಾರ್ನ್ ಬಗ್ಗಾದ್ ಸರ್ತ ಮಲ್ತು ಪೂಜಿದ್ ಒನ್ಜಿ ಗಂಟೆದಾತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾಲೆಡ್ ಜೆಪುಡಾವೆರ್, ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಮೀಪಾವುನಾರೆ ರಡ್ಡ್  ಮಣೆ ದೀದು ಒಂಜಿ  ಮಣೆಟ್ ಕುಲ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಣೆಟ್ ಕಾರ್ ದೀದು ಬಾಲೆನ್ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಜೆಪುಡಾದ್ ಮೀಪಾವುನ ಕ್ರಮ ( ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಬಾಲೆಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಕ್ಕಿ ಪಾರುಂಡು ಪಣೆ ಜಾರುಂಡು  ದಿಸಿಲ್ಲ ಪಂದು ನೀರ್ ಮೈಪುವೆರ್) ಇಂಚ ಮೀಪಾಯಿನ ನೀರ್ದ್ಿ ಒಂತೆ ಒರ್ತುದು ಬಾಲೆದ ತರೆಕ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತರೆತೊರತ್ ಅಯಿಕ್ ಉಬ್ಬಿದ್ ಮೀಪಾಯಿನಾರ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ದ ಕೊಡಿಕ್ ಮೈತುತ್ ಬಾಲೆನ್ ಉಲಾಯಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ( ನೆಕ್ಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ) ಬೊಕ ಬಾಲೆನ್ ಪೀಪಾನಗ ತಿಪ್ಪಿಡೆ ಪೀಪಾವುನ್ ಬೊಕಾ ತರೆಕ್ ನೀರ್ ಮೈಪುನಗ ಮುಗುಲಿ ತಿಪ್ಪಿ ನೀರ್ ಮೈಪೊಡು ಸುರುಕು ಮೂಜಿ ಕ್ ಸುರು ಮಲ್ತುಂಡ ದಿನ ಕರಿಲೆಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೂ ಪೊಪೆರ್.

                               
ಬಾಲೆನ್ ಉಲಾಯಿ ಕನತಿಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ತರೆಕ್ ದಾಸೆಮಿ ( ಸಾಸೆಮಿ) ತೊರತ್ ಅಯಿಕ್ ಉಬ್ಬಿದ್ ದಿಕ್ಕೆಲೆಗ್ ಪಾಡುವೆರ್, ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಲೆದ್ ಮಜ್ಜಿನ್ ಗೆತ್ತು ಬಾಲೆದ ಮುಂಡಗ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಉಂದು ಪೂರ ಆಯಿಬೊಕ  ಬಾಲೆಪುಟ್ಟಿನ ಘಳಿಗೆಗ್ (ಗಣ) ಕ್ ಅನುಸಾರವಾದ್ ಲೊಭಣದ ಪುಗೆ ಪತ್ತುವೆರ್ ( ಲೊಭಣಡ್ ದೇವೆರ್ ಲೊಭಣ ಬೊಕ ಸೆರ್ ಲೊಭಣ ಪಂದ್ ಉಂಡು)  ಬೊಕ್ಕ ಮೈತ ಬೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಬಾಲೆದ ಕೈ ಕಾರು ಸರ್ತ ದೀದು (ಮಗ್ಗದ)  ಕಾಟನ್ ವೇಶ್ಠಿ ಡ್ ಪೊದ್ದಿದ್ ಕಟ್ಟುಡ್ ತರೆಕ್ ತುಂಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟುದ್  ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗ್ ತಕ್ಕಣ ( ಯಲ್ಯ ಒಲಿತ ಪಜೆ) ಪಾರ್ದು ತರೆಕ್ ಕುಂಟುದ ತೆರಿಯ ಕಟ್ಟುದ್ ದೀದ್ ಜೇಪೂಡಾವುನ ಕ್ರಮ. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡುನಾನಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗ್ ಅಂಬಿ ಕದಿಕೆ ಪತ್ತಾದ್ ಪರತ್ ಮೈಪುದ ಕಡ್ಡಿ ಬೊಕಸ್ ಚೆನ್ನರೆ ಬೂರುದ ಕೋಲು ದೀಪೆರ್ . ತೊಟ್ಟೀಲ್ಡ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವೆನ್ಲಾ ಅಯಿಟ್ ಅನಿಯೆ ಬರೆಪೆರ್. ಬೊಕ ಬಾಲೆದ  ಕಣ್ಣ್ ದ ಸಂದ್ ಗ್ ಸಂದ್ ದ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುವೆರ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಘಳಿಗೆ ಗಣಕ್ ಅನುಸಾರವಾದ್ ಚಿಹ್ನೆದ ಮಾತ್ರೆಲ ಕೊರ್ಪೆರ. ಅಮವಾಸ್ಯೆ , ಪಾಸ (ಏಕಾದಶಿ) , ಸಂಕ್ರಾಂತಿ , ಪುಣ್ಣಮೆ ದಾನಿ ಚಿಹ್ನೆದ ಮಾತೆಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಬೊಕ ಸಂದ್ ದ್ ಎಣ್ಣೆಲಾ ಪೂಜುಜೆರ್. ದಿನೊರ್ದು ಬೊಕ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ( ಒಳ್ಲೇದ ಕೊಡಿ ,ಕೆಪುಳದ ಕೊಡಿ,ಕುಂಟಾಲ್ದ ಕೊಡಿ, ತೆರೆದ ಕೊಡಿ, ಕೊರೆಜಿದ ಕೊಡಿ, ಮಾದಿರದ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಕ್ ರಡ್ದ್ ಏಡ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದ್ ರಸ ಗೆತ್ತು ಕರ್ಬ ಕಾವಲಿತಡ್ಕ ದ ಕಡ್ಎನ್ ಕೈತುದು ಅಯಿಟ್ ಈ ರಸನ್ ಬೆಚ್ಚ ನ್ ಮಲ್ಲುನ್  ಉಂದು ಕೊಡಿ ಮರ್ದು) ಬೊಕ್ಕ ಜೊಕುಲೆಗ್ ಬಜೆ ಪಿನಾರಿ ತರೆತ್ ನಕ್ಕಾವೆರ್ ಬಾಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಕರಿಬೊಕ ನೆಕ್ಕಿ, ತುಂಬೆ , ನೀರುಳ್ಳಿ , ತಿಗತ ನೇಯೀ ಪಾರ್ದು ರಸ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಉಂದು ಆಯಿಉ ಬೊಕ ಬಾಲೆಗ್ ೫ ತಿಂಗೊಲು ಆನಗ ರಾಗಿ ಲಾ ಗೋಧಿಲಾ ಕಡೆದು ಒಂಜಿದೀನ ತೆಲಿಯರೆ ದೀವೊಡು ಮನದಾನಿ ಬಾಜನಡ ಅಡೀಟ್ ಒಂದಿನ ಬಂದನ್ ಗೆತ್ತುತ್ ದೊಂಬುಡ್ ನುಗ್ಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು  ಅವೆನ್ ಪೇರ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ಕುಂದಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಉಂದಎನ್ ಬಾಲೆದ ಬಡವು ಪನ್ಪಿನಿ ಉಂದು ಕೊರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂತೆ ದಿನೊಟು ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟು ದೆವಸ್ಥಾನಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನುಪ್ಫು ಕೊರ್ಪೆರ್ ( ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ) ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದು ಇತೆ ಅತ್ತು ನನಲಾ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಕ್ ತೆರಿಪಾವರೆ ಆತಿನಿ ಈತೆ
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved