Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಮಾರ್ನೆಮಿ.


  ದುಂಬು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ದ ಎನ್ನೂರುಡು ಅಟ್ಟೆಮಿ,ಚೌತಿ ಕರೀಂಡ ಬರ್ಪುನೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಗೌಜಿ.ನಡುಟು ಓಣದ ಸುದ್ದಿ ಕೇನ್ ನಗ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗ್ ಪೋಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಅಪಗ ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಮಲೆಯಾಳಿಲು ಬೇಲೆಗ್ಂದ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ಇತ್ತೆರ್ಂಡ ಅಕುಲು ಓಣದ ರಜೆಕ್ ಊರುಗು ಪೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಓಣದ ವನಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ್ದೇ ತೆರಿಯಂದ್. ಅಪಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡೆ ಪತೊಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಯಾಂಡ್.
   ನಮಕ್ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೊರಲಾ ,ಪುರಲ್ ದ ದುನಿಪುಲ ಕೇನ್ ನಗನೇ. ಅಂದ್, ಅಪಗ ಈ ಪಿಲಿ,ಸಿಂಹದ ಏಸ ಪೂರಾ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ಬೈಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ್ ಗುಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೈಕ್ ,ಮೋನೆಗ್ ಪೂರ ಕರಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಪೂಜಿದಿನ ತರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆನ್ ರಡ್ಡ್ ಕೋಡಿ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಕಟ್ಟಿನ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ದೀವೊಂದು ,ಕೈಟ್ ಪುರಲ್,ಕಾರ್ ಡ್ ಗೆಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಕೊರಗ ಏಸ ತೂದೇ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ನೆಂಪು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಆಚಿರ,ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪೋಡಿ. ಅಕುಲು ಕೆಲವೊರ ಗುಂಪಾದ್ ಬರುವೆರ್,ಕೆಲವೊರ ಒರಿಯೊರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಲಿಕೆ,ಕುಸಾಲ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ,ಬುಕ್ಕ ನಮ ಮುಟ್ಟಾಲೆಗ್ ಖಾಸ್ ಪಾಡೊಡು. ಅವು ಐವ್ವ ನೂದು ರೂಪಾಯಿ ದಾಲ ಅತ್ತ್,50 ಪೈಸೆ,1 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರಾ. ವಿಶೇಸ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕುಲುಲಾ(ಬ್ರಾಣೆರೆನ್ ತೂತುಜಿ ಯಾನ್) ಇಂಚ ಏಸ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಒರ್ಂಬ ದಿನಲಾ ಏಸ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್,ಕೆಲವೆರ್ ಒಂತೆ ದಿನ. ಅವು ಅಕುಲೆನ ಪರಕೆದ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಖೇರಿದಾನಿ,ಮಲ್ಲ(ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ) ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದ್ ಏಸ ಗೆತ್ತ್ ದ್ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕುಲೆನ್ ತೂಂಡನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಗೌಜಿ .ಅವು ಬುಡ್ಂಡ  ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಾರದ ಪೂಜೆ. ಆನಿ ಅರಿಟ್ ಬರೆಪಾವುನ ದಿನ. ಎಂಕ್ಲ ಪೂರಾ ಇಲ್ಲಲ್ ಆಯಿ ತೆಕ್ಕರ್ಪೆ ಶಾಲೆಗ್ ಕೊನೊವೊಂದು ಇತ್ತ. ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರಂಪಳ್ಳ ಶಾಲೆಡ್ ಊರುದಕುಲು ಅಕುಲೆ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಯಾಂಡಲಾ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ದ್ ಕಡಪ್ಪುಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಅಂಚ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಶಾರದ ಪೂಜೆ.ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊರಗ್ಗ ಏಸದ ಪೋಡಿಡ್ ಕಬ್ಬುದು ಬಲಿತಿನ ಏತಾವು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅವು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಉಂತಾಯೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಇಸಯ ತೆರಿಯೆ. ನಮ ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಂಚೆನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವುಲು ಬಾಲೆಗ್ ದಾಲ ಜಾತಕ ದೋಷ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಂಜೋವುಗು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನ್ ಕೈ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಅಕುಲು ದೀನ ಪುದರ್ ನೇ ನಮ ಬಾಲೆಗ್ ದೀಪಿನ ತೂತೆ ಯಾನ್. ಆಂಡ ಕೊರಗ ಏಸ  ಆಚರಣೆದ ಪಿರವು ದಾದ ಕಥೆ ಅತ್ತಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪು..?ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೂಲ ಆಚರಣೆನಾ ಅತ್ತ್ ಕಾಲದ ಕೋಲಡ್ ನಮಡ್ದ್ ಉಂಡಾಯಿ ಆಚರಣೆನಾ..? ಅವು ಆತ್ ಸಸಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾಲ ಆದಿಜ್ಯಾಂಡ್..ಮಲೆಕ್ಕ್ ಪೋಪಿನಕುಲೆಡ ಕೇಂಡಿಲೆಕ  ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಏಸ ಪಾಡುನಕುಲೆಡ "ಕೊರಗೆ ಯಾಪ ಏಸ ದೆಪ್ಪೆರೆ?"ಪಂಡ್ದ್ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.ತತ್ತ್ ದ್ಲಾ ಅಕುಲೆನ ನಿಜ ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಯಾಂಡ್. ಇನಿತ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಗೌಜಿ ಪೋದ್ ದಸರ ತುಳುವೆರೆ ನಡುಟು ನುರ್ಕ್ ನಗ ಎಂಕ್ ಉಂದು ಪೂರಾ ಇಂಚೆನೇ ನೆನಪಾಂಡ್...
(ಜಾತಿ ನಿಂದನೆದ ಖಂಡಿತಾ ಅತ್ತ್)
ರಾಜಶ್ರೀ.ಟಿ.ರೈ.ಪೆರ್ಲ
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved