Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲನಾಮಗಳು

1.ಅಂಗಿಂತಾಯ
2.ಅಂಜನಂತೋಡಿತ್ತಾಯ
3.ಅಂಬಲಣ್ಣಾಯ [ಅಂಬಾಣಾಯ]
4.ಅಂಣಕುಂಜತ್ತಾಯ
5.ಅಂತಿಲತ್ತಾಯ [ಅಂತಿಲತ್ತಾಯ, ಅಂಕಿಲ್ಲಾಯ]
6.ಅಂಬರತ್ತಾಯ
7.ಅಂಬಳಿತ್ತಾಯ
8.ಅಂಬಿತಾಯ
9.ಅಂಬುಳೇಣ್ಣಾಯ [ಅಂಬುಕಣ್ಣಾಯ]
10.ಅಕ್ಕೆಪೊಕ್ಕಿನಾಯ
11.ಅಗಳಿತ್ತಾಯ
12.ಅಗ್ಗಿತ್ತಾಯ
13.ಅಗ್ನಿತ್ತಾಯ
14.ಅಡಪುನ್ನಾಯ
15.ಅಡರಾಯ
16.ಅಡ್ಕತ್ತಾಯ [ಅಡ್ಕಂತಾಯ]
17.ಅಡಿಗ
18.ಅಣ್ಣಿತ್ತಾಯ
19.ಅಣ್ಣಕುಂಜತ್ತಾಯ
20.ಅಣ್ಣಾಯ
21.ಅಣಲತ್ತಾಯ [ಅಣೋಳೀತ್ತಾಯ, ಅನಲತ್ತಾಯ]
22.ಅನಂತೋಡಿತ್ತಾಯ
23.ಅನಿಂಜತ್ತಾಯ
24.ಅನಳಿತ್ತಾಯ
25.ಅನಿಂಜತ್ತಾಯ [ಅನಿಂಜೆತ್ತಾಯ]
26.ಅತ್ರಾಡಿತ್ತಾಯ
27.ಅಧಿಕಾರಿ
28.ಅಪ್ಪುಂತಾಯ
29.ಅಮತೋಡಿತ್ತಾಯ
30.ಅಮೆತ್ತಾಯ
31.ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ
32.ಅಮ್ಮಣಿತ್ತಾಯ
33.ಅಮ್ಮಿನ್ನಾಯ
34.ಅಯಕೊಳತ್ತಾಯ
35.ಅಯಪಿನ್ನಾಯ
36.ಅರಪಾಡಿತ್ತಾಯ [ಅಲಂಪಾಡಿತ್ತಾಯ]
37.ಅಯ್ಯ
38.ಅರಳಿತ್ತಾಯ
39.ಅರಿತೋಡುತ್ತಾಯ
40.ಅರಿಪಾಡಿತ್ತಾಯ
41.ಅರಿಮಣಿತ್ತಯ
42.ಅರಿಮೆತಾಯ
43.ಅರಿಯಪ್ಪಿನಾಯ
44.ಅರುಂಬುಡತ್ತಾಯ
45.ಅರ್ಕೆಂತಾಯ
46.ಅರ್ಬಿತ್ತಾಯ
47.ಅಲಮೂಡಿತ್ತಾಯ
48.ಅಲೆವುತ್ತಾಯ
49.ಅಲೆವೂರಾಯ
50.ಅಸುರಣ್ಣಾಯ
51.ಅಳ್ಳಮಣ್ಣಾಯ [ಅಳುಮಣ್ಣಾಯ]
52.ಅಳ್ಳಿತ್ತಾಯ
53.ಆಚಾರ್ಯ
54.ಅಡರಾಯ
55.ಆದೂರಾಯ
56.ಅತ್ರಾಡಿತಾಯ
57.ಆದೂಂಡತಾಯ
58.ಆನೆತ್ತಾಯ
59.ಆಸ್ರಣ್ಣ
60.ಆಸ್ರ
61.ಆಸೂರಾಯ
62.ಇಂದ್ರವಳ್ಳಿತ್ತಾಯ
63.ಇಬ್ಬಡಿತಾಯ [ಇಬ್ಬಳಿತ್ತಾಯ]
64.ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿತ್ತಾಯ
65.ಇಚ್ಚಿಲ್ಲಾಯ [ಈಚಿಲ್ಲಾಯ]
66.ಇಜ್ಜಾಡಿತ್ತಾಯ
67.ಇಡೆಕಿದೆನಾಯ [ಇಡೆಕೆದುನಾಯ]
68.ಇಡೆವೆಟ್ನಾಯ
69.ಇಡೆಪಾಡಿತ್ತಾಯ
70.ಇಡೆಬೆಟ್ಟನಾಯ
71.ಇನ್ನೊಂತಾಯ
72.ಇರಿತ್ತಾಯ
73.ಇರುವಂತೂರಾಯ
74.ಇರೆಕಟ್ಟತ್ತಾಯ
75.ಇರ್ನೂರಾಯ
76.ಇರ್ವತ್ತೂರಾಯ
77.ಇಲ್ಲಡಿತಾಯ
78.ಇಳಂತೂರಾಯ
79.ಈಚಿಲ್ತಾಯ
80.ಉಂಗುರುಪುಳಿತ್ತಾಯ
81.ಉಕ್ಕುರಾಯ [ಇಳ್ಕುರಾಯ, ಉಲುಕುರಾಯ]
82.ಉಗ್ರವಳ್ಳಿತ್ತಾಯ
83.ಉಚ್ಚಿಲ್ತಾಯ [ಉಚ್ಚಿಲಣ್ಣಾಯ, ಚಿಲ್ಲಣ್ಣಾಯ, ಶಿಲ್ಲಣ್ಣಾಯ]
84.ಉಡುಪ
85.ಉಡುವಣ್ಣಾಯ
86.ಉಪರಣ್ಣಾಯ [ಉಪ್ಪಾರ್ಣ, ಉಪ್ಪಾಂಡ್]
87.ಉಪಾದ್ರ್ [ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಉಪಾಧ್ಯ]
88.ಉಪ್ಪಂಗಳತ್ತಾಯ
89.ಉಬೆವುತ್ತಾಯ
90.ಉಬ್ಬಳಿತ್ತಾಯ
91.ಉಮ್ಮಣತ್ತಾಯ
92.ಉಮ್ಮಣ್ಣಿತ್ತಾಯ
93.ಉರತ್ತಾಯ
94.ಉರಾಳ
95.ಉರಿವುಳ್ಳಬೈಪಾಡಿತ್ತಾಯ
96.ಉರುಳಪಾಡಿತ್ತಾಯ
97.ಉರ್ಮಣ್ಣಾಯ
98.ಉರ್ಲಂಗೋಡಿತ್ತಾಯ
99.ಉಲಪಾಡಿತ್ತಾಯ
100.ಉಳಿತ್ತಾಯ
101.ಉಳಿಯತ್ತಾಯ
102.ಉಳಿರಾಯ
103.ಉಳ್ಳೂರಾಯ [ಉಳ್ಳಿರಾಯ, ಉಲ್ಲೂರಾಯ]
104.ಊಜೀರಾಯ
105.ಊರಂಗಳತ್ತಾಯ
106.ಎಂಬ್ರಾಂದ್ರಿ [ಎಂಬ್ರನ್ / ಕೇರಳ ]
107.ಎಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
108.ಎಡೆ‌ಇಲ್ಲಾಯ
109.ಎಡೆಕಿಲ್ಲಾಯ [ಎಡಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ]
110.ಎಡೆಬೆಟ್ನಾಯ
111.ಎಡಪಾಡಿತ್ತಾಯ
112.ಎರಚಲತ್ತಾಯ
113.ಎರ್ಕಾಡಿತ್ತಾಯ [ಎರ್ಕಡಿತ್ತಾಯ]
114.ಎಲಿಯತ್ತಾಯ
115.ಎಳಚಿತ್ತಾಯ
116.ಐತಾಳ
117.ಒಪ್ಪಂತಾಯ
118.ಒಕ್ಕುಣ್ಣಾಯ [ಓಕುಂಡಾಯ]
119.ಓರಂಬಳ್ಳಿತ್ತಾಯ [ವಾರಂಬಳಿತ್ತಾಯ]
120.ಕಂಗಿನ್ನಾಯ
121.ಕಂಡಿಪಾಡಿತ್ತಾಯ
122.ಕಂಡೊದಿಡಿನಾಯ
123.ಕಂಡೆತೋಡಿತ್ತಾಯ
124.ಕಂಡೊಡಿನಾಯ
125.ಕಂಬಳಿಕೊಡಿತ್ತಾಯ
126.ಕಂಬರಣ್ಣಾಯ
127.ಕಂಬಳಿತ್ತಾಯ
128.ಕಂಬಳಿಕೊಡುತ್ತಯ
129.ಕಂಬಾರ್ನಾಯ
130.ಕಂಬೂರನ್ನಾಯ
131.ಕಕ್ಕಿಲಪಾಡಿತ್ತಾಯ
132.ಕಕ್ಕೊತ್ತಾಯ
133.ಕರೆಕುಂಜತ್ತಾಯ
134.ಕರೆವೂರುತಾಯ
135.ಕರ್ಕಡತ್ತಾಯ
136.ಕರ್ತಾಯ
137.ಕರ್ನಮಂಗಲ್ತಾಯ
138.ಕಲರಾಯ
139.ಕಲಶಂತಾಯ
140.ಕಲ್ಲಂಜಿನ್ನಾಯ
141.ಕಲ್ಲಕಾರತ್ತಾಯ
142.ಕಲ್ಯಾಣಿತ್ತಾಯ
143.ಕಲ್ಕೂರಾಯ
144.ಕಲ್ಲೂರಾಯ
145.ಕವುಡಪಾಡಿತ್ತಾಯ
146.ಕಲತ್ತಾಯ
147.ಕಳ್ಳಿಕಳತ್ತಾಯ [ಕಳವಳತ್ತಾಯ]
148.ಕಾಂಚೋಳಾಡಿತ್ತಾಯ
149.ಕಾಂತಾರಂತಾಯ
150.ಕಾಚಿಂತಾಯ
151.ಕಾಡಂತಾಯ [ಕಾಟೂರಾಯ]
152.ಕಾನತ್ತಾಯ
153.ಕಾಮಡ [ಕಾಮಟ್ರು]
154.ಕಾಮೋಚೆ [ಕಾಮೋಚಿ]
155.ಕಾಯರ್ತಾಯ
156.ಕಾಯರ್ತೋಡಿತ್ತಾಯ [ಕಾಯಕೊಡಿತ್ತಾಯ]
157.ಕಾರ್ಮುಣ್ಣಾಯ
158.ಕಾವಾರ್‍ಡಿತ್ತಾಯ
159.ಕಾವು ಭಟ್ಟ
160.ಕಿದೆಕಿದೆನ್ನಾಯ
161.ಕಿದೆಕೆದಿಲ್ಲಾಯ [ಕಿದೆನಾಯ]
162.ಕಿದೆವೂರಾಯ
163.ಕಿದೆವೂರುತ್ತಾಯ
164.ಕಿನ್ನಿ
165.ಕೀಲ್ಪಾಡಿತ್ತಾಯ
166.ಕುಂಕೋಡಿತ್ತಾಯ
167.ಕುಂಜತ್ತಾಯ [ಕುಂಜಿರಾಯ, ಕುಂಜಿತ್ತಾಯ]
168.ಕುಂಜಿತ್ತೂರಾಯ
169.ಕುಂಜಿಮಣ್ಣಾಯ
170.ಕುಂಜಿಮಾರ್ಗತ್ತಾಯ
171.ಕುಂಟಾರಂತಾಯ
172.ಕುಂಡಂಗೋಳಿತ್ತಾಯ
173.ಕುಂಡಂತಾಯ [ಕುಂಡಂದಿತಾಯ]
174.ಕುಂಡಾಯ
175.ಕುಂಡ್ಲಾಯ [ಕುಂಡ್ಲಾಯರ್]
176.ಕುಂದಣ್ಣಾಯ
177.ಕುಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ
178.ಕುಕ್ಕಿಣ್ಣಯ
179.ಕುಕ್ಕೋಡಿತ್ತಾಯ
180.ಕುಜಿಮಣ್ಣಾಯ
181.ಕುಜ್ಞಿಣ್ಣಾಯ
182.ಕುಡಲತ್ತಾಯ [ಕುಡುಮೆತ್ತಾಯ]
183.ಕುಡುಮತ್ತಾಯ
184.ಕುಡುವಣ್ಣಾಯ
185.ಕುಣಿಕುಡಲಾಯ
186.ಕುಣಿಕುಳ್ಳಾಯ
187.ಕುಣಿಲಾಯ
188.ಕುತ್ಯಾರಾಯ
189.ಕುತ್ತುಬುಳಿತ್ತಾಯ
190.ಕುದಿವುಸ್ತೂರಾಯ
191.ಕುದ್ದಾಣ್ಣಾಯ [ಕುರ್ಪಣ್ಣಾಯ]
192.ಕುದ್ರೆತ್ತಾಯ
193.ಕುದ್ರೆಂತಾಯ
194.ಕುದುರಾಯ
195.ಕುಬಣೂರಾಯ
196.ಕೂರ್ಕಪಾಡಿತ್ತಾಯ
197.ಕೂಡೆಮೂರುತ್ತಾಯ
198.ಕೆದಿಲ್ಲಾಯ [ಕೆದಿಲಾಯ]
199.ಕೆಮುಂಡೆತ್ತಾಯ
200.ಕೆರ್ಮಣ್ಣಾಯ
201.ಕೆಳತೂರಾಯ
202.ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ [ಕೆಕೊಡೆನಾಯ, ಕೇಕುಂಡಾಯ]
203.ಕೇಕುಡೆ
204.ಕೇಡಂಬಾಡಿತ್ತಾಯ [ಬಲ್ಲಾಳ್]
205.ಕೊಂರ್ಗಿಣ್ಣಾಯ [ಕೊರಂಗನಾಯ, ಕೊಂರ್ಗತ್ನಾಯ]
206.ಕೊಕ್ಕಡನಾಯ [ಕೊಕ್ಕೊಡಿನಾಯ]
207.ಕೊಟ್ಲಾಡಿನ್ನಾಯ
208.ಕೊಡಂಚ
209.ಕೊಡೆಂಚಿತ್ತಾಯ [ಕೊಡೆಂಚತ್ತಾಯ]
210.ಕೊಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ
211.ಕೊಡಪಾಳಿತ್ತಾಯ
212.ಕೊಡಲಾಯ [ಕೊಡ್ಲಾಯ]
213.ಕೊಡಿಕೊಡಿತ್ತಾಯ
214.ಕೊಡಿನ್ನಾಯ
215.ಕೊಡಿಶಿಲ್ಲಾಯ
216.ಕೊಡೆಕಲ್ನಾಯ
217.ಕೊಡೆಶಿಲ್ಲಾಯ
218.ಕೊಡೆತ್ತಾಯ [ಕೊಡೆನ್ನಾಯ]
219.ಕೊಡೆವೂರುತ್ತಾಯ
220.ಕೊತ್ತಂಬರಿತ್ತಾಯ
221.ಕೊತ್ತಾಯ
222.ಕೊದುವೆಟ್ನಾಯ
223.ಕೊದ್ವಟಿರಾಯ [ಕೊದ್ವಟುರಾಯ, ಕೆದಟೀರಾಯ]
224.ಕೊಯಕುಡಲಾಯ
225.ಕೊಕುಡಿತ್ತಾಯ [ಕೊಕುಡೆ]
226.ಕೊರತಿನ್ನಾಯ
227.ಕೊರಿನ್ನಾಯ
228.ಕೋರ್ನಾಯ [ಕೊರೆನಾಯ]
229.ಕೊಳಂಬೆತ್ತಾಯ
230.ಕೊಳತ್ತಾಯ
231.ಕೊಳಿಕೆತ್ತಾಯ
232.ಕೋಟಿಕುಂಜತ್ತಾಯ
233.ಕೋಣತ್ತಾಯ
234.ಕೌಡಂಬಾಡಿತ್ತಾಯ
235.ಖಡ್ಗತ್ತಾಯ
236.ಗಂಗೆತ್ತಾಯ
237.ಗಂಜಿತ್ತಾಯ
238.ಗುಡ್ಡೆತ್ತಾಯ
239.ಗೂಡೆತ್ತಾಯ
240.ಗೋಳೀತ್ತಾಯ
241.ಚೆಕ್ಕೆತ್ತಾಯ
242.ಚಕ್ಕೇರಾಯ
243.ಚಡಗತ್ತಾಯ
244.ಚಿಕ್ಕರಾಯ
245.ಚಿಲನ್ನಾಯ
246.ಚೆಪ್ಪಿಲ್ಲತ್ತಾಯ [ಚೆಪ್ಪಿಲ್ಲಂ ಕೇರಳ]
247.ಜೆನ್ನಿ [ಅಡ್ವೆಯಲ್ಲಿ]
248.ಜೋಗಿತ್ತಾಯ
249.ತಂತ್ರಿತ್ತಾಯ [ತಂತ್ರಿ]
250.ತಂಬ್ಲಂತೋಡಿತ್ತಾಯ [ತಂಬಲತೋಡಿತ್ತಯ]
251.ತಲಪಾಡಿತ್ತಾಯ
252.ತಡೆತ್ತಾಯ
253.ತಾಳಿತ್ತಾಯ
254.ತುಂಬಿಕಲಾಯ
255.ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ
256.ತೆಂಜಿತ್ತಾಯ
257.ತೆಕ್ಕತ್ತಾಯ
258.ತೆರಕುಂಜಿತ್ತಾಯ
259.ತೇಕತಿಲ್ಲತ್ತಾಯ
260.ತೊಂತಿನ್ನಾಯ
261.ತೋಟಂತಿಲ್ಲಾಯ
262.ತೋಡಿನ್ನಾಯ
263.ತೋಡ್ತಿಲ್ಲಾಯ
264.ತೋಣಿಲ್ಲಾಯ
265.ತೋಳ್ಪಾಡಿತ್ತಾಯ
266.ದಂಡಿಲ್ಲಾಯ
267.ದಪ್ಪಂತಾಯ
268.ದುರ್ಗೆತ್ತಾಯ
269.ದುಡಿಪುಳಿತ್ತಾಯ
270.ದೇವಪೂಜೆತ್ತಾಯ
271.ದೇಲಂಪಾಡಿತ್ತಾಯ
272.ದೇವಣ್ತಾಯ
273.ಧನ್ಯ
274.ನಕ್ಕತ್ತಾಯ
275.ನಕ್ಷತ್ರಿತ್ತಾಯ
276.ನಡುವಂತಿಲ್ಲಾಯ
277.ನಡ್ವಂತೋಡಿತ್ತಾಯ
278.ನಯಂಪಳಿತ್ತಾಯ
279.ನರಕಟತ್ತಾಯ
280.ನಲ್ಲೂರಾಯ
281.ನಾಣಿಲ್ತಾಯ
282.ನರಳತ್ತಾಯ [ನರ್ಲತ್ತಾಯ]
283.ನಾರಿತ್ತಾಯ
284.ನಾಲವತ್ತಾಯ
285.ನಿಂಜೂರಾಯ
286.ನಿಡುಂಬೂರಾಯ
287.ನಿಡುವಣ್ಣಾಯ
288.ನೂಜಿತ್ತಾಯ
289.ನೂಜಿನ್ನಾಯ
290.ನೂರಿತ್ತಾಯ
291.ನೂವತ್ತೂರಾಯ
292.ನೆಕ್ಕರಂತಾಯ
293.ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ
294.ನೇತ್ರತ್ತಾಯ [ನೆತ್ರಣ್ಣಾಯ]
295.ಪಂಜಿಕಣ್ಣಾಯ
296.ಪಂಡರತ್ತಾಯ [ಕೇರಳ]
297.ಪಟ್ಟೇರಿ [ಕೇರಳ]
298.ಪಡಂಗತ್ತಾಯ [ಪಡಂಗ, ಪತಂಗತ್ತಾಯ]
299.ಪಡಂತಾಯ
300.ಪಡತ್ತಾಯ
301.ಪಡಿತ್ತಾಯ
302.ಪಡುಕಣ್ಣಾಯ [ಪಡ್ವಣ್ಣಾಯ]
303.ಪಡುವಂತಾಯ
304.ಪಡ್ವೆಟ್ನಾಯ
305.ಪಡ್ಡಣ್ಣಾಯ [ಪಡ್ವಣ್ಣಾರ್]
306.ಪಡ್ಡಿಲ್ಲಾಯ
307.ಪದಕಣ್ಣಾಯ
308.ಪನರುತ್ತಾಯ
309.ಪರಮಂಜಿತ್ತಾಯ
310.ಪರಳತ್ತಾಯ [ಪೊರಳತ್ತಾಯ]
311.ಪರಿಕತ್ತಾಯ
312.ಪರ್ಕಳತ್ತಾಯ [ಪಾರ್ಕಾಳತ್ತಾಯ]
313.ಪರ್ಲತ್ತಾಯ [ಪೆರ್ಲತ್ತಾಯ]
314.ಪಳಂಗಾಯ
315.ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ [ಪಾಂಗಿನ್ನಾಯ]
316.ಪಾಕಂ, ಪಾಕಂತಿಲ್ಲ [ಕೇರಳ]
317.ಪಾಡಿತ್ತಾಯ
318.ಪಾತುರಾಯಾ [ಪಾಂತುರಾಯ]
319.ಪಾತೂರುತ್ತಾಯ
320.ಪಾದೂರಾಯ
321.ಪಾದೆತ್ತಾಯ [ಪಾದೆ]
322.ಪಾದ್ಯಾಯ
323.ಪಾನಂಜೆತ್ತಾಯ
324.ಪಾರೂರುತ್ತಾಯ
325.ಪಾಲೆತ್ತಾಯ [ಪಾಲ್ಯತ್ತಾಯ]
326.ಪಿಲಿಕರೆತ್ತಾಯ [ಪೆಳ್ಳಿಕರೆತ್ತಾಯ]
327.ಪುಚ್ಚೆತ್ತಾಯ
328.ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯ [ಪುಳಿಂಚತ್ತಾಯ]
329.ಪುಣಿಕಳ್ಳಾಯ
330.ಪುತ್ತಿಲತ್ತಾಯ [ಪುತ್ತಿಲ್ಲಂ ಕೇರಳ]
331.ಪುತ್ತಿಲ್ಲಾಯ
332.ಪುತ್ತೂರಾಯ[ಪುತ್ರಾಯ
333.ಪುತ್ರಣ್ಣಾಯ
334.ಪುತ್ಯೆತ್ತಾಯ
335.ಪುದಿನ್ನಾಯ [ಪುದೆನಾಯ]
336.ಪುರತ್ತಾಯ
337.ಪುರಾಣಿಕ
338.ಪುಳಿಂತಾಯ
339.ಪುಳಿಂಪೊಡಿತ್ತಾಯ
340.ಪೂಜಿತ್ತಾಯ
341.ಪೆಂರ್ಬುದನಾಯ [ಪೆಂರ್ಬುದರಾಯ]
342.ಪೆಜತ್ತಾಯ [ಪಿಜಿತ್ತಾಯ]
343.ಪೆರಡಿತ್ತಾಯ [ಪೆರ್ಚೋಡಿತ್ತಾಯ]
344.ಪೆರಣ್ಣಾಯ [ಪೆರುವಣ್ಣಾಯ]
345.ಪೆರ್ಮುಣ್ಣಾಯ
346.ಪೆಲತ್ತಾಯ
347.ಪೆರ್ಲಾಯ
348.ಪೊಗೆತ್ತಾಯ
349.ಪೊಣೆತ್ತಾಯ
350.ಪೊದೆನ್ನಾಯ
351.ಪೊನ್ನೆತ್ತಾಯ
352.ಪೊಯ್ಯೆತ್ತಾಯ
353.ಪೊಳಂಗಾಯ
354.ಪೊಳಿನ್ನಾಯ [ಪೊಳ್ನಾಯ]
355.ಪೋತಿ [ಕೇರಳ]
356.ಬಂಬಟ್ನಾಯ [ಮುಚ್ಚೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ]
357.ಬಕ್ಕುತ್ತಾಯ
358.ಬಜತ್ತಾಯ[ಬಜೆತ್ತಾಯ]
359.ಬಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ [ಬಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲಂ ಕೇರಳ]
360.ಬನ್ನಿಂತಾಯ ಬನ್ಯಂತಾಯ]
361.ಬರ್ಕಣ್ಣಾಯ
362.ಬರ್ಕಣ್ಣಾರಿತ್ತಾಯ
363.ಬರ್ಕನ್ನಾಡಿತ್ತಾಯ
364.ಬಜಪ್ಪಿಲತ್ತಾಯ
365.ಬಡಿಕೊಳತ್ತಾಯ
366.ಬಡ್ಕೂತ್ತಾಯ [ಬಡಕಡೆನಾಯ, ಪಿರ್ದೆಡೆನಾಯ]
367.ಬರ್ಪತ್ತಾಯ
368.ಬರ್ಲಾಯ
369.ಬಲ್ಲಾಳ್
370.ಬಳ್ಳಕೂರಾಯ
371.ಬಳ್ಳಣ್ಣಾಯ
372.ಬಳ್ಳುಕುತ್ತಾಯ
373.ಬರ್ವತ್ತೂರಾಯ
374.ಬರ್ವನ್ನಾಯ
375.ಬಳ್ಕೂರ್
376.ಬಳ್ಳುಳ್ಳತ್ತಾಯ
377.ಬಳ್ಳುಳ್ಳಾಯ
378.ಬಾಂಗಿನ್ನಾಯ
379.ಬಾಕುಡೆತ್ತಾಯ
380.ಬಾಗಿಲ್ತಾಯ
381.ಬಾಜಿತ್ತಿಲ್ಲಾಯ [ಜಾಬಿತ್ತಿಲಾಯ]
382.ಬಾಣಿಲ್ಲಾಯ
383.ಬಾಯಾರಿತ್ತಾಯ [ಬಾಯರಿ]
384.ಬಾರಿತ್ತಾಯ
385.ಬಾರಿಕ್ಕಾಡಿತ್ತಾಯ
386.ಬಾರ್ನಯ
387.ಬಾಸ್ರಿತ್ತಾಯ
388.ಬಾಳ್ತಿಲ್ಲಾಯ
389.ಬಿಜಿತ್ನಾಯ [ಬಿಜಿತ್ತಾಯ]
390.ಬಿಟ್ಟಿಗತ್ತೂರಾಯ [ಬಿಟ್ಟಿಗತ್ತಾಯ]
391.ಬಿನ್ನಿಂಜೆತ್ತಾಯ [ಬನ್ನಿಂಜೆತ್ತಾಯ]
392.ಬೇಲಣ್ಣಾಯ
393.ಬೆಳಿರಾಯ
394.ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಾಯ
395.ಬೆಳ್ನರಾಯ
396.ಬೈಪಾಡಿತ್ತಾಯ
397.ಬೋಳಮ್ಮಿನ್ನಾಯ
398.ಬೋನಂತಿಲ್ಲಾಯ [ಬೋನಂತಾಯ]
399.ಬೋರಿತ್ತಾಯ
400.ಬೋವಿನ್ನಾಯ
401.ಬೋಳಿನ್ನಾಯ [ಬೋಳ್ನಾಯ, ಬೋಳೀಲ್ಲಾಯ]
402.ಬ್ರಹ್ಮತ್ತಾಯ
403.ಭಟ್ಟ
404.ಭಸ್ಮಾರಿತ್ತಾಯ
405.ಭಾಗವತ
406.ಬಾಗಿನ್ನಾಯ
407.ಬಾಸುರಿ
408.ಮಂಗಲತ್ತಾಯ
409.ಮಂಜಗೋಡಿತ್ತಾಯ
410.ಮಂಜತ್ತಾಯ [ಮಂಜಿತ್ತಾಯ]
411.ಮಂಜರೋಡಿತ್ತಾಯ
412.ಮಂಜಿನಾಡಿತ್ತಾಯ [ಮಂಜನಾಡಿತ್ತಾಯ]
413.ಮಂಜೂರಾಯ
414.ಮಂಡೆಚ್ಚ [ಮಂಡೆಚ್ಚಾಯ]
415.ಮಂದಣ್ಣಾಯ
416.ಮಕ್ಕಿತ್ತಾಯ
417.ಮಕ್ಕಿಣ್ಣಾಯ
418.ಮಚ್ಚಿನ್ನಾಯ [ಮುಚ್ಚಿನ್ನಾಯ]
419.ಮಜಲಾಯ [ಮಜಿಲಯ]
420.ಮಜಿತ್ತಾಯ
421.ಮಟ್ಟಿನ್ನಾಯ
422.ಮಡಂತಾಯ
423.ಮಡುಪುಳಿತ್ತಾಯ
424.ಮಡಿನ್ನಾಯ
425.ಮಡುಮಣ್ಣಾಯ
426.ಮಡುವಳ್ಳಿತ್ತಾಯ
427.ಮಡುವಿನ್ನಾಯ
428.ಮಡ್ಕುಳ್ಳಾಯ [ಮಡಿಕುಳ್ಳಾಯ]
429.ಮಣಿಕಳ್ಳಾಯ [ಮಣಿಕಲತಾಯ]
430.ಮಣಿಗಳ್ಳತ್ತಾಯ [ಮಣ್ಣಂಗಳತ್ತಾಯ]
431.ಮಣಿಯಂತಾಯ
432.ಮನೋಳಿತ್ತಾಯ
433.ಮಣ್ಬಿನ್ನಿತ್ತಾಯ [ಮಣ್ಣಿನ್ನಿತ್ತಾಯ]
434.ಮದವೂರತ್ತಾಯ
435.ಮಧ್ಯಸ್ಥ
436.ಮಯೂರತ್ತಾಯ [ಮರಿಯಾರುತ್ತಯ]
437.ಮರಡಿತ್ತಾಯ
438.ಮಲೆಪಾಡಿತ್ತಾಯ [ಮಲಿಪಾಡಿತ್ತಾಯ]
439.ಮಲ್ಲಂಜಿತ್ತಾಯ [ಮಲ್ಲಂಜಿನ್ನಾಯ, ಮೆಲ್ಲಂಜಿನ್ನಾಯ]
440.ಮಾಡಂತಿಲ್ಲಾಯ [ಮಾಡತ್ತಾಯ]
441.ಮಾಣಿಲತ್ತಾಯ
442.ಮಾಮಂತ್ರಾಯ
443.ಮಾಳ್ಳತ್ತಾಯ
444.ಮಿಂತತ್ತಾಯ
445.ಮಿತ್ತಡ್ಕತ್ತಾಯ
446.ಮಿತ್ತನಡ್ಕತ್ತಾಯ
447.ಮಿತ್ತನಾಡುತ್ತಾಯ
448.ಮಿತ್ತಿಲ್ಲಾಯ
449.ಮುಂಡಾಡಿತ್ತಾಯ
450.ಮುಕ್ಕತ್ತಾಯ
451.ಮುಗೆರಾಯ [ಮೊಗೆರಾಯ]
452.ಮುಚ್ಚೆಂತಾಯ [ಮುಚ್ಚಿಂತಾಯ]
453.ಮುಡಿಕುಡಲಾಯ
454.ಮುಡಿಪಾಡಿತ್ತಾಯ
455.ಮುನ್ನೂರಾಯ
456.ಮುರಡಿತ್ತಾಯ
457.ಮೂಡಂಬಾಡಿತ್ತಾಯ
458.ಮೂಡಪಳ್ಳಿತ್ತಾಯ
459.ಮೂಡಿತ್ತಯ
460.ಮೂಡಿಲ್ಲಾಯ
461.ಮೂಡ್ವಣ್ಣಾಯ
462.ಮೂಲೆಪಾಡಿತ್ತಾಯ
463.ಮೂಸಿಪಾಡಿತ್ತಾಯ
464.ಮೈಪಾಡಿತ್ತಾಯ
465.ಮೈಲತ್ತಾಯ
466.ಎತ್ರಡಿತ್ತಾಯ
467.ಎಸಪಡಿತ್ತಾಯ
468.ರಾಯ
469.ಲಿಬಿಲಿತ್ತಾಯ
470.ವಕೀಲಾಯ
471.ವಕ್ಕಿನ್ನಾಯ [ವಟನಾಯ]
472.ವೈಲಾಯ
473.ವರ್ಕಾಡಿತ್ತಾಯ
474.ವಾಗಣ್ಣಾಯ
475.ವಾವುನ್ನಂ [ಬಾವನ್ನೂರ್ ಕೇರಳ]
476.ವೆಳ್ಳಾಯ
477.ಓಕುಡೆನ್ನಾಯ [ವೋಕುಡೆ]
478.ಶಂಬರತ್ತಯ
479.ಶಬರಾಯ
480.ಶಬರೂರಾಯ
481.ಶರಣಂತಾಯ
482.ಶರ್ಮ
483.ಶಾಸ್ತ್ರಿ
484.ಶಿಡಿಕುಳಾಯ
485.ಶಿಪ್ಪಿಲ್ಲಾಯ
486.ಶಿಬರೂರಾಯ [ಶಿಬರಯ]
487.ಶಿವತ್ತಾಯ
488.ಶಿವಮುದಿನ್ನಾಯ
489.ಶಿರಂತೂರಾಯ
490.ಶಿರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯ
491.ಷಡಂಗತ್ತಾಯ [ಚಡಗ, ಷಡಂಗ]
492.ಸಂಪಿಗೆತ್ತಾಯ
493.ಸಂಬ್ಲಾಜ
494.ಸಗ್ರಿತ್ತಾಯ [ಸಗರಿತ್ತಾಯ, ಶಗ್ರಿತ್ತಾಯ]
495.ಸಣ್ಣಡ್ಕತ್ತಾಯ [ಕಣ್ವತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ]
496.ಸದ್ದಣ್ಣಾಯ
497.ಸರಳತ್ತಾಯ
498.ಶರಳಾಯ [ಸರಳಾಯ]
499.ಸಾತಂಗಾಯ
500.ಸಾಮಗ
501.ಸಿಂಬುರುತ್ತಾಯ
502.ಸಿತ್ತಿಲ್ಲಾಯ
503.ಸಿರತ್ತಾಯ
504.ಸಿರ್ಕುಳಿತ್ತಾಯ [ಚಿರ್ಕುಳಿತ್ತಾಯ]
505.ಸೀಮಂತೂರಾಯ
506.ಸುಣ್ಣತ್ತಾಯ
507.ಸುನ್ನೆತ್ತಾಯ
508.ಸುವಿತ್ತಾಯ
509.ಸುಬೋಜತ್ತಾಯ
510.ಸುವಿತ್ತಾಯ
511.ಸುಳ್ಯಣ್ಣಾಯ
512.ಸೆಡಿಕುಳ್ಳಾಯ
513.ಸೋಮಯಾಜಿ
514.ಸೋಮಧ್ಯಾಯ
515.ಹತ್ವಾರ್
516.ಹೆಬ್ಬಾರ್
517.ಹಾಲ೦ಬಿ
From:WhatsApp
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved