Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ಕಂಬೆರ್ಲು

ಕಂಬೆರ್ಲು _Kamberlu


                   ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಕಂಬೆರ್ಲುನ್ದು ಪನ್ಪೆರ್ . ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೆರಾದ್ ಒಲಿದ್ ಬೈದ್ನ ಸತ್ಯ. ಮಾಣಿಕ್ಯೊಕಲ್ಲ್ ನ್ ಉಡೆತ್ದ್ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಮಾಯೆದ ಈ ಸತ್ಯೋಗು ಸುರೂತ ಪೂಜೆ .ಸುರೂತ ಹಕ್ಕ್ ಅವು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ . ಕಲ್ಲ್ ದಾಂತಿ ಕಲೆಟ್ ,ಕಲೆ ನಿಲೆಟ್ ಮೆರೆಯೊಂದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯೊನು ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸತ್ಯೋಲು . ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ಲಾ ನಡಪುಂಡು . ಕಂಬೆರ್ಲು ಮೂಲದ ಸತ್ಯೋಲಾಂಡಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಒಂತೆ ಯೆತ್ತೆಸೊ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಬೆರ್ಮೆರ್ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ ಕಂಬೆರ್ಲೆ ಕಲ ಇತ್ತ್ ನ್ಡಲ ಅವ್ಲು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆನೇ ಆರಾಧನೆ . ಬೇರ್ಮೆರೆಗ್ ಬೇತೆನೆ . ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗೊಡು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು . ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಮುಗ, ಮೂರ್ತಿ ,ಪಾಪೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾಲಿ ಆಯುಧ ಮಾತ್ರ . ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಡ್ ದ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಕಂಬೆರ್ಲು ಪಂಡಲ ಒರಿಯೆ .ಮಾನಾದಿಗೆಡ್ ಕಂಬೆರ್ಲು ಪನ್ ಪೆರ್ . ಬಬ್ಬುನ ಕಲೊಟು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.  ಬಬ್ಬುಲ ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗದಾಯೆ .ಕೆಲವು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲೆಡ್ ಬಬ್ಬು ಕೊಟ್ಯ ಇತ್ತ್ದ್ ಮುಂಡಾಲೆರ್ ಬಬ್ಬುನ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಉಂತುವೆರ್ . ಒಡಿಪು ಕುಡ್ಲದ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತ್ದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರು ಇತ್ತ್ ಲೇಕ ಬಬ್ಬು ಉಪ್ಪುವೆ . ಬಬ್ಬುಗು ಉಂತ್ನಾರೆ ಉಂದೆಕ್ಲಾ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ಗ್ ಉಂತುನಿ . ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕನೆ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ . ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಬಂಬೆದ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟ್ದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂತ್ ನ್ಡ್ . ಇನಿಕ್ಲಾ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯೋಲೆನ ನೇಮೊಡು ಬಾರೆದ ಬಂಬೆದ ಸುತ್ಯೆ ದೀದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ನಾಟಾವುನ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಆರಾಧನೆ . ಇನಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೇರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಒರಿದ್ನಿ ಮುಗೇರ ಸತ್ಯೋಲೆನ ನೇಮೊಡು ಮಾತ್ರ . ಒಂಜೇ ಸತ್ಯೋಲೆನ್ ಒಂಜೇ ಕಲೊಟು ರಡ್ಡ್ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾರ್ಮೆ.ಬೆರ್ಮೆರ್/ಕಂಬೆರ್ಲು.
                       ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಕೆಲವು ಗರಡಿಲೆಡ್ ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಡ್ ಉದಿಪನ ಜಲ ಬೆರ್ಮೆರಂದ್ ,ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಜಯವುಳ್ಳ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಬೆರ್ಮೆರಂದ್ ,ಕೆಲವು ತಿಕ್ಡ್ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಕೆಲವೆರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಆದಿಡ್ ಬತ್ತ್ನಕ್ಲ್ ಆದಿ ಮುಗೆರ್ಲ್ ಪಂಡ ಮುದ್ದ ಕಳಲೆರ್ , ಕೋಟಿ  ಚೆನ್ನಯೆರ್ ,ಕಾನದ ,ಕಟದೆರ್ ,ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ,ಪೂಮಾನಿ ,ಕಾಂತಬಾರೆ ,ಬುದಬಾರೆ,ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ . ಮೊಕ್ಲು ಪೂರಾ ಸಮಕಾಲೀನೇರಾದಿತ್ನ ಅಮರ್ಜೋಕುಲು .ಆಂಡ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲತ್ತ್. ಸೊನ್ನೆ ಸಿರಿನ ಮಗಲಾಂಡ ಗಿಂಡೆ ಒರಿ ಬಿರಣನ ಮಗಳಾದಿತ್ತ್ದ್ ಕಾನ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಜ್ಜೆರ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕುನಿ . ಕಾನದ ಕಟದೇರೆನ್ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿ ,ಸತ್ಯ ಪದಿನಾಜಿ ,ಕಲೊಟು ಕಂಬೆರ್ಲು ,ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಯೇರ್,ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಪೂಮಾನಿ ,ತುಳುನಾಡ್ ದ ಸತ್ಯ ದೈವೊಲುಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಕಾನದ ಕಟದೇರೆನ್ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲ್ ಒತ್ತಂದಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಯಕಾತ್ ನ್ಡ್ . ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಅತಿಕಾರೆ ಬಿದೆನ್ ಕನತಿನಕ್ಲ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಸಮಕಾಲೀನೆರಾಯಿನ ಮನ್ಸ ಜನಾಂಗದ ಕಾನದ ಕಟದ ಸತ್ಯೋಲು .

ಕೆ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು

ಈ ಬರವುಗು ಆಕರ :-ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಪಡ್ರೆ ,ಹರ್ಷಿತ್ ,ಶೈಲು ಬಿರ್ವ ,ಕಿರಣ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್
video link:-https://www.youtube.com/watch?v=IL-pQ44DOy4
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved