Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ಎಣೆಲ್ ಪೊಸ ಕುರಲ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾದ್ ಪೊಸರಿ ಪುದ್ದರಾನಗ

ಕೆ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು 

ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆಲೆನ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್. ನಂಬೊಳಿಗೆಗ್ ಆರಾಧನೆದ ಬಿಲೆಲ ಇಪ್ಪೆದ್‍ಂಡ್. ತುಳುವೆರೆಗ್ ಅರಿಬಾರೇ ಪೆÇಲಿಪೊಲ್ಸು. ಅರಿಬಾರೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಚಿಮಿ. ಬುಳೆಬಾಗ್ಯೊನು ಪಕ್ಕಿ ಪಾಂತೆಲ್‍ನ್ ಗಿಡೆತ್‍ದ್, ಪತ್ತ್ ತಿಂದ್‍ನ ನಾಗನ್ ಕಂಡ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ನಂಬ್ಯೆರ್. ನಾಗಗ್ ಲತ್ತ್‍ಬಾರ್ ಮಾಂಟೆಗ್ ತಿನ್ರೆ ಕೊರಿಯೆರ್. ಬುಳೆಬಾಗ್ಯೊನು ರಚ್ಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಾಗನ್ ಬನೊಟು ನಂಬ್ಯೆರ್. ಕಲ್ಲ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತ್ ನಂಬ್ಯೆರ್ ವಿನಃ ಇನಿತಲೆಕ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಂದ್ ಮಲ್ದ್‍ಜೆರ್ ನಾಗನ್ ದೈವ, ಬೂತ ಆದ್ ತೂಯೆರೇ ವಿನಃ ಇನಿತಲೆಕ ದೇವೆರಾದ್ ತೂತ್‍ಜೆರ್. ಅಂಚನೆ ಬುಳೆಕ್ಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂತಿ ಪಂಜಿದ ಕುರ್ಲೆಲೆನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಆದ್ ಮಾನಿತೊಂಡೆರ್. ನೇಮ ಕೋಲದಪಗ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಾರ್, ಪೆÇರಿ ಪತ್ಯೆರ್. ಪಕ್ಕಿಲೆರ್ದ್ ಬಾರ್ ನಾಶ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಪುದೊಕ್ಲೆನ್ ಪುದಕ್ಲ್ಲಾಯ ದೈವ ಆದ್ ಪೂಕರೆದಪಗ ನೇರ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್. ಕಾಡೆದಿನ್, ಅಂಗಡಿಜುಮಾದಿನ್, ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಪೊಂಜೊವುನು, ಉರವನ್ ಇಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಸಕಾಯ ಆಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುದ್ದಾರ್ ಮೆಚ್ಚಿ, ಮಧುಪುದ್ದಾರ್ಲ ಕೊರ್ದು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಅರಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಸಂತಾನದ ಆಣ ಸಗ್ತಿನ್ ಜೂವೊದರಿಯಾದ್ ತೂಯಿನಕುಲು, ಜೂವದಲ್ಲೆಯಾದ್ ತೂಯಿನಕುಲು ತುಳುವೆರ್. ಅರಿತ ದುನ್ನ ಏತ್ ಪಂಡ ನಮ ಅರಿತಾರಾಯಿ ಪನ್ಪ, ಅರಿ ಬಾರ್ ಪನ್ಪ. ಆಂಡ ಅರಿಡ್ದ್ ದುಂಬು ಕುಡುತ ಬುಳೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಇತ್ತ್‍ನೆರ್ದಾತ್ರ ಕುಡು ಅರಿ ಪನ್ಪ. ಈ ಕುಡು ಅರಿನ್ `ನನ್ನೆರಿ'ಂದ್ ಕೆಡ್ಡಸದಪಗ ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಜಗತ್ತ್‍ದ ವಾ ಜಾಗೆನ್ಲಾ ವಾ ನರಮಾನಿಲಾ ಉಂಡುಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‍ನ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕ್‍ದ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಏರಾ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರೊಗು ತುಳುವೆರ್ ತರೆ ಆಡಾದ್ ಕುಡು ಅರಿನ್ ಮದತೆರ್. ಕುಡರಿರಾಮನ್ ನೆನೆತೆರ್. ಒಂಜಿ ಕಜವುನೇ ಕಡಲ್ ದೀವೊನುಜಿ ಉಡಲ್ಡ್. ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಲೆತ ಕುಡರಿನ್ ಕಡಲ್ ಒರಿತೊನೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ?. ಕುಡು ಬಿತ್ತ್‍ದ್ ಕಾಡ ಎರ್ಲೆನ್ ಮಾದಾದ್ ದತ್ತ್‍ದ್, ಬಂಜಿ ಬಂಜಾರ ಅವೆಕ್ ಕುಡು ಕೊರ್ದು ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿ ಸುರುಮಲ್ತ್‍ದ್ ಅರಿಬಾರ್‍ನ್ ತುಳುವೆರ್ ನಾಡ್‍ಪತ್ಯೆರ್. ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಯೆರೆ ಸಕಾಯಮಲ್ದಿನ ಎರ್ಲೆನ್ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವ ಆದ್ ಮಾನಿತೊಂದು ಸುರುತ ನೇಮ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಮೈಸಂದಾಯಗ್ ಕುಡುತ ಆವಾರ ಕೊರ್ಯೆರ್. ತುಳು ಧರ್ಮೊಡು ಕುಡರಿಡ್ ಕಡ್ಪುನ ಬದಲ್ ಬುಳೆಬಾಗ್ಯೊನು ಒರಿಪುನವೇ ತುಳುವೆರೆ ಧರ್ಮ ಆದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. 

ಕುರಲ ಪರ್ಬ, ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನಿ:
ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬೆನ್ನಿಬೆನ್ಕೆದ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ಪುನು ಮದಪಾವುನ ದಿನ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನ ದಿನ, ಕುರಲ ಪರ್ಬಂದ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದ್, ಅವ್ವಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಸ ಕುರಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಕನತ್‍ದ್ ಪರ್ಬದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಗೌಜಿದ ದಿನಲ ಅಂದ್. ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಉಂದು ತುಡರ ಪರ್ಬ ಅತ್ತ್. ಧಾನ್ಯಲಚಿಮಿನ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಕನಪುನ ದಿನಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಎಣೆಲ್ ಬುಳೆ ತುಳುವೆರೆ ಸುರುತ ಬುಳೆ ಆದಿತ್ತ್‍ದ್ ಎಣೆಲ್ ಬುಳೆತ ಕುರಲ್‍ಡೇ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನ ಕಿರಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಡುಂಡು. ನಿರ್ನಾಲ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಿಂಗೊಡೆದಾನಿಯಾ, ನಿರ್ನಾಲದ ಸುರುತ ಸುಕ್ರಾರದಾನಿಯಾ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜವೊಂತೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವಂದೆ, ಕುರಲ್ ಇಲ್ಲ್‍ಗ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಪೊಸರಿ ಪುದ್ದರ್ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ. ಕುರಲ್‍ನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ಮದ್ದೆನ ಕೆಲವು ತಿಕ್‍ಡ್ ತೊಲ್ಲು ಪುದ್ದಾರ್‍ತ್, ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮೊಲ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲ್‍ದಿಂಜಾವಂದೆ ಎಣೆಲ್ ಬುಳೆನ್ ಕೊಯ್ಪಿಲೆಕಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಕುರಲ್ ಸರಿಯಾದ್ ಬುಳೆಪುನ ದುಂಬು ಪಂಡ ಪೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಪೊಟ್ಟೆ ಬಂಜಿಯಾದ್ ಬಾರುಪ್ಪುನ ಕುರಲ್‍ನ್ ಕೊಯ್ದ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವೆರ್. ನಿರ್ನಾಲ ತಿಂಗೊಲುದ ಕಡೆಕ್ ಕುರಲ್ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಪಾಯೊಗು ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಾರ ಬುಳೆಕ್ ದೇವೆರೆ ಸಾನ ಕೊರಿನ ತುಳುವೆರ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕ್‍ದ್ ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಪರ್ದತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಕಂಡದಡೆ ಪೋನಗ ಕೊಡಿ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಪದ್ಪೆದ ದಂಡ್, ಚೇವುದ ದಂಡ್, ತೆಕ್ಕರೆ, ಪೊಲಿ ಬಲ್ಲ್, ಬೂರು ಬಲ್ಲ್‍ಲೆನ್ ಕಂಡೊಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಕೊರೊಂತೆರ್. ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಪೆಲತ ಇರೆತ ಚಿಲ್ಲಿಡ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರಾ, ಪೆತ್ತದ ಪೇರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಡದಡೆ ಪೋವೊಂತೆರ್. ಅಂಚ ಕಂಡದಡೆ ಪೋನಗ ಎಲ್ಯಎಲ್ಯ ಎಗ್‍ತೆದ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು, ಪೆಲತ ತಪ್ಪು, ಪೊಲಿಬಲ್ಲ್, ದಡ್ಡಲ್‍ನಾರ್, ನಾಯಿಕಂರ್ಬು,ಇಟ್ಟೆವು, ಗೋಳಿದಿರೆ, ಅರ್ತಿದಿರೆ, ಬೆದ್ರ್‍ತಪ್ಪು, ಕೊರಗಪೂ, ತೌತೆದ ಮುಡಿ ಪೂರ ಕೊನೊವೊಂತೆರ್. ಕಂಡೊಗು ಪೋಯಿನಕುಲು ಜತ್ತ್‍ದ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಮೂಜಿ ಸೂಡಿ ಕುರಲ್‍ನ್ ಕೊಯ್ಪೆರ್. ಕುರಲ್ ಕೊಯ್ನಗಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೊಲಿ ಲೆತ್ತ್‍ದೇ ಕೊಯ್ಯೊಡು. ಕೈನ್ ಕೊನೊಯಿನ ಕೊಡಿ ಇರೆತ ಮಿತ್ತ್ ಮೂಡಾಯಿಪಡ್ಡೆಯಿಗ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ್‍ದೀದ್ ಪೆಲತಿರೆತ ಐನ್ ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೇರ್‍ನ್ ಮೈತ್‍ದ್ ಕುರಲ್‍ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ಕೈಮುಗಿಪೆರ್. ಕಂಡೊಗು ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ತರೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್, ಪುಗೆಲ್‍ಗ್ ಬೈರಾಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆರ್.ದೆತ್ತ್‍ನ ಮೂಜಿಸೂಡಿ ಕುರಲ್‍ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಕುರಲ್‍ನ್ ಪಕ್ಕಿ ಪುದೊಕ್ಲೆಗಾದ್ ಬನೊಕು ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಸೂಡಿ ಕುರಲ್‍ನ್ ಕೊನೊಯಿನ ಇರೆ, ಬೂರು, ನಟ್ಟಿಕಾಯಿದೊಟ್ಟುಗು ಕುರಲ್‍ನ್ ದೀದ್ ಕಂಡೊಡ್ದು ಪೊಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕನತ್‍ದ್ ಇಲ್ಲಜಾಲ ಬರಿತ ಗುವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡಾ, ತೊಲ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆಡಾ, ಪೇರ್ ಬರ್ಪುನಮರತ ಗೆಲ್ಲ್‍ಡಾ ದೀಪೆರ್. ತೊಲಚಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಸುತ್ತುಬತ್ತ್‍ದ್ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಯಜಮಾನನ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕ್‍ದಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಯಜಮಾನಿ ಕುರಲ್‍ನ್ ಪತೊಂದು ಪೊಲಿಪೊಲಿ ಲೆತೊಂದು ದೈವ ದೇವೆರೆ ಕೋಣೆಗ್ ಬತ್ತ್‍ದ್ ಕುರುವೆಡಾ, ಕಲಸೆಡಾ, ದಾಲ ದಾಂತ್‍ಂಡ ಮಣೆತ ಮಿತ್ತಾ ಕುರಲ್ ದೀಪೆರ್ ಅವೆತ ಕೈತಲ್ ಉಜ್ಜೆರ್, ಪರ್ದತ್ತಿ ಪಾವು, ಕಲಸೆದೀದ್ ಅವೆಕ್ ಗಂಧ ಮುಟ್ಟಾದ್ ದೀಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಪಾವು ಕಜೆ ಅರಿ (ಇತ್ತೆ ಬೊಳಂತೆ ದೀಪೆರ್) ತೆಕ್ಕರೆ, ಚೇವು, ಪದ್ಪೆ, ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀದ್ ಕುರಲ್‍ಗ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದರಿಪುವೆರ್. ತಾರಾಯಿದ ಗಡಿಕ್ ಗಂಧ ಮುಟ್ಟಾದ್, ಕುರಲ್‍ಗ್ ಗಂಧ ಮುಟ್ಟಾದ್, ಗೆಂಡತುಡರಾರತಿ ತೋಜಾದ್ ಕೈಮುಗಿದ್, ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದ್ ಐನಾ, ಏಳಾ, ಒಂರ್ಬನಾ ಇಂಚ ಮುಗುಳಿ ಸಂಕೆಡ್ ಬಾರ್ ದೆತ್ತ್‍ದ್, ತೊಲ್ಲುದು ತುಡರ್‍ಗ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಪಜಿಬಾರ್‍ರ್ದ್ ತೊಲ್ಲ್‍ದ್ ಅರಿದೆತ್ತ್‍ದ್ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್‍ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಪರ್ಪುನೆಕ್ ತೊಲ್ಲು ಪುದ್ದಾರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಲ್ತ್‍ರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಕಾಲ ಒರಿಯುನ ದಡ್ಡಲ್‍ದ ನಾರ್‍ಡ್ ಮುಗುಲಿ ಸಂಕ್ಯೆಡ್ ಕುರಲ್‍ನ್ ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ದೈವದ ಕೋಣೆಗ್, ದೇವೆರೆ ಕೋಣೆಗ್, ಜಗಲಿದ ಬಾಜಿರೊಗು, ಪೆತ್ತದ ಕಿದೆಕ್, ಗುವೆಲ್ದ ದಂಡೆಗ್, ನುಗ-ನಾಯೆರ್‍ಗ್, ಪೆಲತಮರಕ್, ತಾರೆಗ್ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.
ಪುದ್ದರುನ್ಪುಂಡಲಾ, ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುಂಡಲಾ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ್ದ್ ದುಂಬೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬತ್ತ್‍ಂಡ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ. ಕುರಲ್ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪುನಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಳು ತಿಂದ್‍ದೇ ಜಪ್ಪೊಡು. ದೈವೊಲೆಗ್ಲಾ, ಬೆನ್ನಿಸಾಗೊಳಿಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಇತ್ತ್‍ನೆರ್ದಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಳು ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲಾ ಬೋಡು. ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಪಡಿಯರಿ, ಎಣ್ಣೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿರಮೊಲಾ ಉಂಡು. ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಎಂಚ ಬೂಳ್ಯಾಂಡ್‍ಂದ್ ತೆರಿಯಂದ್. ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಕುರಲ್‍ನ್ ದುಂಬುನಾನಿಯೇ ಕೊಯ್ದ್ ದೀವೊಂತೆರ್. ದಿಂಜ ಕಂಡ ಇತ್ತ್‍ನಕ್ಲ್ ಐನಾ, ಏಳಾ ಕಂಡದ ಕುರಲ್‍ನ್ ಕೊಯ್ದ್ ತೋಟದ ನಡುತ ಮರೋಟಾ, ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಕಂಡದ ಕೈತಲ್ದ ಮರಟಾ ದೀವೊಂತೆರ್. ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ, ಇಲ್ಲ್‍ದಿಂಜಾವುನ ಮುಟ್ಟ ಕುರಲ್‍ನ್ ನೆಲಟ್‍ದೀವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ದೇಸೆಪಾಡುನ ಅರಿನ್ ಬಯಕೆದಾನಿ ತರೆಟ್ ಪುಡಪುನ ಎಂಗಾರ ಪುರ್ಪೊನು, ಉನ್ಪುನ ನುಪ್ಪುನು ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ದೊಂಕೆರ್ಲಾ ಬಲ್ಲಿ. ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣನ ತರೆಟ್ ಬಯಕೆದಾನಿ, ದೈವದ ಕೈಟ್ ಕುಲೆ ಬುಡ್ಪಪುನಾನಿ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆನ್ ಪುಡಪುನಿ. ದುಂಬು ಪೂರಾ ಕೆಯ್ ಕೊಯ್ಪುನ ದುಂಬು, ತಾನ್ ನಂಬಿ ಸತ್ಯೊಲೆಗ್ ಬುಳೆಕಾಣಿಕೆದೀದ್ ಕಂಡೊಗು ಪೇರ್ ಮೈತ್‍ದ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನ ಕಿರಮೊನು ತುಳುನಾಡ ಕೆಲಬಾಗದ ಜನೊಕುಲು ನಡಪಾವೊಂತೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜವುನಾನಿ, ಇಲ್ಲದ ಏರಾಂಡಲಾ ತೀರ್ದ್ ಪೋಯೆರ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸು ಪೋಪುಂಡುಗೆ. ಇಲ್ಲ್‍ದಿಂಜವುನಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿಡ್ದ್ ದಾದ ಅತ್ಯಾರ್‍ಲೆನ್ ಆವಡ್, ಪಣವುಲೆನ್ ಆವಡ್ ಪಿದಯಿ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಇಲ್ಲದ ನಿಚ್ಚ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಪಣವು ಕೊರ್ಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಬಳ ¥ಡಿನ್‍ಲಾ ದುಂಬುನಾನಿ ಇಜ್ಜಾ ಮನದಾನಿ ಕೊರ್ಪುನಿ. ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟ್‍ನಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬುಡೆದಿ ತೀರ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್ಡ ಕಂಡನಿ ಕುರಲ್ ತುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಗ್ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇನಿ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮೊಲ ಪೊಸ ದೇಕಿಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಎಚ್ಚಿನಕುಲು ಕಂಡಸಾಗೊಳಿದಾಂತೆ ದೈವಾಲ್ಯೊಡಾ, ದೇಲ್ಯೊಡಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಕುರಲ್‍ಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ಕೊನೊದು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಳುವೆರೆ ಇಲ್ಲ್‍ದಿಂಜಾವುನ ಕಿರಮೊನು ತೂಯಿನ ಕಿರ್‍ಸ್ತಾನ್‍ದಕ್ಲು ಇಂಗ್ರೇಜಿರ್ ಮಾತೆರ್ ಸೇರ್ದ್ ಕುರಲ್‍ಗ್ ಪೂಜೆ ಕಂರ್ಬುನು ಕೊನೊಪುನಲಾಉಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ನಾನಿ ಕನ್ಯಾಮೇರಿನ ಪುಟ್ಟುದಿನತಾನಿ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬೊನು ವರ್ಸಲಾ ಕಿರ್‍ಸ್ತಾನ್‍ದಕ್ಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪೊಸರಿ ಪುದ್ದರುನ್ಪುನಿ:
ಕೂಡು ಕುಟುಮ ಪುಡದ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಪೂರಾ ಪೇಂಟೆ ಸೇರಿಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯನ ಸಮ್ಮಂದದ ಗೋಡೆಲು ಪೂರಾ ಜರಿಯೊಂದು ಪೋದು ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮವು ಒವು ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್‍ನ ಒವುಂದು ತೆರಿಯಂದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ್ ನಮ ಎತ್‍ದ. ಇನಿ ಕುರಲ್ ಪಂಡ ದಾದ, ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನಿ ಪಂಡದಾದ, ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನಿ ಪಂಡದಾದ ಪುದ್ದರುನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಂದ್ ಕೇನುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳುವ ಜನೊಕುಲು ಎತ್ತ್‍ದೆರ್. ದೈವಾಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಲುಪ್ಪುನ, ದೇಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಆಚರಣೆಲು ಇತ್ತ. ದೇವಾಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಆರಾಧನೆಲು, ಆಚರಣೆಲು, ನಂಬೊಳಿಗೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೆಟ್ಟ್ ಬೂರ್ದು ಪರತ್‍ನ್ ನಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದತ್‍ದ್ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆದೊಟ್ಟುಗು ನಮನ್ ನಮ ಕಳೆವೊಂದ. ಆ ಇಚಾರೊನು ತೆರಿಪಾಯೆರೆ ಪೋಂಡಲಾ ಇಂಚ ತುಳುವೆರ್ ಅವೆನ್ ನಂಬೆರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೆರ್. ನಮ್ಮವತ್ತಂದಿನ ಮಾತಾ ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನಮ್ಮೆನ್ ಪೂರ ಮದತ್ ಬುಡ್ತೆರ್. ತುಳುವೆರೆಗ್ ಎಣೆಲ್ ಬುಳೆತ ಕುರಲ್‍ರ್ದ್ ದೆತ್ತ್‍ನ ಬಾರೇ ಪೊಸ ಕುರಲ್‍ದ ಬಾರ್, ಆ ಬಾರ್‍ರ್ದ್ ದೆತ್ತ್‍ನ ಅರಿಯೇ ಪುದು ಅರಿ ಪೋದು ಪುದ್ದರ್, ಪುದ್ವಾರ್ ಆತ್‍ಂಡ್. ತುಳುಟು `ಪುದು' ಪಂಡ ಪೊಸತ್. ಪುದು-ಬಾರ್-ಪುದ್ದರ್, ಪುದು ಅರಿರ್ದ್ ಉನ್ಪುನ ನುಪ್ಪು ಪುದ್ವಾರ್. ಈ ಅರಿಬಾರ್ ಕುಟುಮೊದ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂತ. ಪೊಸರಿ ಪುದ್ದರ್‍ದಾನಿ ಏತ್ ದೂರ ಕುಟುಮೊಲು ಇತ್ತ್‍ಂಡಲ ಅವೆನ್ ಮುಟ್ಟ ಕನಪುನ ತಾಕತ್ತ್ ಬೆನ್ನಿಸಾಗೊಳಿಗಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ನಿರ್ನಾಲ ಸಿಂಗೊಡೆಡ್ದ್ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದುಲಯಿ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟೊಡು, ಪುದ್ದರುನೊಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್. ನಿರ್ನಾಲ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸುರುತ ಸುಕ್ರಾರನಾ, ವಾರದ ಒರಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊನು ತೂದು ಪುದ್ವರುನೊಂತೆರ್. ಎಣೆಲ್ ಬುಳೆತ ಕುರಲ್‍ಡ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸರಿ ಪುದ್ವರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ನಾಲ ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ಪುದ್ವಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಿಸುಕರಿದ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಎಣೆಲ್‍ದ ಬಾರೇ ಪುದ್ದರ್‍ದ ಅರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸುನ ಬಾರ್. ಬಿಸುತಾನಿ ಕೈಬಿತ್ತ್ ಪಾಡ್‍ದ್, ಸಿರಿಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಪಗ್ಗು 18ನಾನಿ ಪಂಡ `ಪಗ್ಗುಸಿಂಗೊಡೆ'ದಾನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡ್‍ಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ನಾಲ್ ಪನಿಯಾಂಡಲ ಬೂರೊಡುಗೆ ಪತ್ತನಾಜೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ದೈವದ ನೇಮನೆರಿಯಾವಡ್, ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲಾವಡ್ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಎಚ್ಚಿನ ಜಾತ್ರೆದ, ನೇಮದ ದೈವಾಲ್ಯೊಲು ಇತ್ತ್‍ನ್ನೆ ಕಂಬುಲ ಕಂಡೊಡು. ತುಳುವೆರ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮುಗಿನೇಟ ವಾ ಕಜ್ಜೊಗ್ಲಾ ಕೈಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. 
ದುಂಬು ಪೆರಿಯ ತುಳುವೆರ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಎಣೆಲ್ ಬುಳೆಕ್ `ಕಯಮೆ' ಪನ್ಪಿ ಬಿದೆ ಬಿತ್ತೊಂತೆರ್. ಅವೆಟ್ ಬುಳೆ ಬರ್ಪುನಿ ಕಡೇಸ್, ಬುಳೆಲಾ ಕಡಮೆ. ಇನಿತಲೆಕ ಸರಕಾರದ ಪೊಸಪೊಸ ಬಿದೆಕುಲು ಆನಿದ ಕಾಲೊಡಿಜ್ಜಾಂಡ್. ದುಂಬು ಕಾಲ ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸ, ಬುಳೆಕುಲು ಬರೊಂತ. ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ದೈವೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಕಡಿಯಂದಿನಂಚಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್. ಇನಿಕಾನಗ ಪೂರಾ ಆ ಮಣಭಕ್ತಿ ಮಯಕಾದ್ ಏಪಂದ್‍ಲೇಪದಲೆಕ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತ್‍ದ್ ಬುಳೆಸೆಲೆತ ಅಜತತ್ತ್‍ದ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ದುಂಬು ಪೂರಾ ಕಾವೇರಿದಪಗ ಕೊಯ್ದ್ ಮುಗಿಯೊಂತ್‍ಂಡ್. ಇಲ್ಲ್‍ದಿಂಜದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲ್‍ರ್ದ್ ಐನಾ, ಏಳಾ ಬಾರ್ ಗೆತ್ತ್‍ದ್ ಬಿರೆಲ್‍ಡ್ ತೊಲ್ಲ್‍ದ್ ಪರ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ದೀನ ಕರಕ್ ಆ ತೊಲ್ಲ್‍ನ ಪೊಸರಿನ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಉನ್ಪುನೆನ್ `ತೊಲ್ಲು ಪುದ್ದಾರ್' ಪನ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಯ್ ಕೊಯ್ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನಿ ಸಿಂಗೊಡೆಗ್ ಪುಲ್ಯಕಲೊಡು ಜಾಲ್‍ಡ್ ದೀನ ಆನೆಪಡಿಕ್ ಕೆಯ್ ನೋತ್‍ದ್ ಪೊಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಿತ್ತ್‍ದ ಮುಡಿನ್ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ಸಿಂಗೊಡೆದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಟ್ಟೊಡು ದೀವೊಂತೆರ್. ದುಂಬು ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆತ ಅಂಬೆರ್ಪುಡ್‍ದಾದ್ ಎಣೆಲ್ ಬುಳೆನ್ ಕೊಯ್ಪುನೆನ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತೊಂತೆರ್. ಇನಿ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಬಾರೀ ಕಮ್ಮಿಯಾತೆರ್. 
ದುಂಬು ಪುದ್ದರ್‍ಗ್‍ಂದೇ ಮಣ್ಣ್‍ದ ಕರಬಿಸೆಲೆನ್ ಪುದ್ದರ್ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟೊಡು ದೀವೊಂತೆರ್. ಉಂದೆಕ್ `ಪುದ್ದಾರ್‍ದ ಕರ', `ಪುದ್ದಾರ್‍ದ ಬಿಸಲೆ'ಂದ್ ಪನೊಂತೆರ್. ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂದಿನೊಟ್ಟುಗು ಮೂಜಾ, ಐನಾ ಪೊಂಜನಕುಲು ಪುದ್ದರ್‍ಗ್ ನೀರ್ ಕನಯೆರೆ ಬಾಯಿಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಳು ಅಗಿಯೊಂದು ಎರಿಯಾಕ್ಲೆಡ `ಪುದ್ದರ್‍ಗ್ ನೀರ್ ಕನಯೆರೆ ಪೋಪ'ಂದ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಗುವೆಲ್ದ ಚಿಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀದ್ ಪುದ್ದರ್‍ದರಿಕ್ ನೀರ್ ದೆಪ್ಪುವಂದ್ ಗುವೆಲ್‍ಗ್ ಪುಡ್ಯೊಂತೆರ್. ಕೆಲವುತಿಕ್‍ಡ್ ಗುವೆಲ್ದ ಚಿಟ್ಟೆಗ್, ಪುದ್ದರ್‍ಗ್ ನೀರ್ ದೀಪುನ ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಗ್ ಸೇಡಿಡ್ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾವೊಂತೆರ್. ಪುದ್ದರ್‍ಗ್ ಯಜಮಾನ್ದಿನೊಟ್ಟುಗು ನೀರ್ ಕಡ್ಯೊಡು ಕನನಗ ಪೊಂಜನಕುಲು ಪೊಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲಗ್ ಬರೊಂತೆರ್. ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನಗಲ ಕಂಡದ ಪುಣಿತ ಸುತ್ತಲುಪ್ಪುನ ತಾರೆಲೆಗ್ ಸೇಡಿಕಮ್ಮಟೆ ಬರೆಯೊಂತೆರ್. ಪುದ್ದರ್‍ದ ಕರೊಕು ನೀರ್ ಮೈಪುನಗ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆಡ `ಪುದ್ದರ್‍ಗ್ ನೀರ್ ದೀಪ'ಂದ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪನೊಂತೆರ್. ಅರಿ ಪಾಡ್ನಗಲ `ಪುದ್ದರ್‍ಗ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ವ'ಂದೇ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅರಿಪಾಡೊಂತೆರ್. ಪುದ್ದರ್‍ಗ್ ಪೊಸ ಅರಿಟೇ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಾರ್ ಬೆಯ್ಪುನ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡೆಡ್ ಪೊಸಬಾರ್‍ನ್ ಬೊದ್‍ಲ್ರೆ ದೀದ್ ಮಂಡೆದನಾಲಿಗ್ ತೆಕ್ಕರೆದ ಬೂರಾ, ಪೊಲಿ ಬಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ಸುತಾಲ ಸೇಡಿದ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡೊಂತೆರ್. ಅಡೆ ಇನಿ ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಬೈದ್‍ಂಡ್. ಮಂಡೆಗ್ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡ್‍ದ್ ಮಾತೆರ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಬಾರ್‍ನ್ ಬೆಯ್ಪಾದ್ ಜಾಲ್‍ಡ್ ನುಂಗಾದ್ ಬಾರ್‍ನ್ ಬರಕಲೊಡು ಇರ್ವೆರ್ ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್  ಎಡ್ಪುನಗ ಒರ್ತಿ ಬಾರ್‍ನ್ ಕೂಟೊಂತಲ್. ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜನ ಸೇರ್ದ್ ಅರಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದ್ದರ್‍ದ ಅಗೊಲಿಡ್/ ಕರಟ್ ಪುದ್ದರ್‍ದ ನುಪ್ಪು ಬೆಯ್ಪಾವೊಂತೆರ್.
ಪುದ್ದರ್‍ದಪಗ ಊರ್ದ ನಟ್ಟಿಕಾಯಿಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಅವ್ಲಾ ಪುದ್ದರ್‍ಗ್ ತೆಕ್ಕರೆದ ಚಲ್ಲಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ಇನಿ ಪೇಂಟೆದ, ಗಟ್ಟದ ತೆಕ್ಕರೆಲು ಬತ್ತ್‍ದ್ ಊರ್ದ ತೆಕ್ಕರೆಲು ತೂವೆರ್ನೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ. ಪುದ್ದರ್‍ದಾನಿ ತೇವು, ಪದ್ಪೆದ ದಂಟ್‍ದ ಕೊದ್ಯೊಲು ಆವೊಡೆ. ಉಮಿಲತ್ತನೆದ ಉಪ್ಪುಕರಿಲ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಪುದ್ದರ್ ಬಲಸ್‍ನಗ ಕೊಡಿ ಇರೆಟೇ ಬಲಸೊಡು. ಕೆಲವು ತಿಕ್‍ಡ್ ಪೊಸರಿ ಪಾಡ್‍ದ್ ಪುದ್ದಾರ್‍ದ ಪಾಯ್ಸ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ಪುನ ದುಂಬು ಅಗ್ಗಿಗ್ ಜಾರಾವುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್. ಪುದ್ದರ್‍ದ ಅಟಿಲ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ದ ಎದುರು ಕೊಡಿರೆಟ್ ಅಟಿಲ್‍ಡ್ ಒಂತೆ ಬಲಸ್‍ದ್ ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೀರಮಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಎದುರು ಬತ್ತ್‍ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಮುಗಿದ್ ಇರೆತ ಅಡಿಕ್ ಸಟ್ಟ್‍ಗ ದೀದ್ ಆ ಬಲಸ್‍ನ ಇರೆನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಗ್ ಜಾರಾವೊಂತೆರ್. ಅವು ಪೊತ್ತ್‍ದ್ ಭಸ್ಮ ಆವೊಂತ್‍ಂಡ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪುದ್ದರುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಡ್ದ್ ಭಸ್ಮೊನು ದೆತ್ತ್‍ದ್ ಒಂಜಿ ಕರಟ್ ದೆತ್ತ್ ದೀಪೆರ್. ಪುದ್ದರುನ್ಪುನ ದುಂಬು ಅಗ್ಗಿಗ್ ಜಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್, ಎರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸ್‍ದ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುದ್ದರುನ್ರೆ ಕುಲ್ಲೊಂತೆರ್.  ದೆತ್ತ್‍ದೀನ ಭಸ್ಮೊನು ಎಣೆಲ್‍ದ, ಸುಗ್ಗಿದ ಬಾರ್‍ದ ರಾಸಿಗ್ ಪೊಲಿಪತ್ತಾಯರೆ ಗಲಸೊಂತೆರ್. 
ಪುದ್ದರ್ ಬಲಸ್‍ನಗಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಲಸುನ ಕಿರಮಲುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಕೈಲ್ ನುಪ್ಪು ಬಲಸ್‍ನಗಲ ಉನ್ಪುನಕುಲು ಬಲಸುನ ಕೈಲ್‍ಗ್ ಪುಡ್ಯೊಂತೆರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಬಲಸ್‍ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಸಿ ನುಪ್ಪುಗು ಮಾತೆರ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಪುದ್ದರುನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಆಂಜನಕ್ಲು ತರೆಕ್ ಮುಂqಸ್ ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲಡ್ ಸುರುಕಾದ್ ಪುದ್ದರುನ್ಪೆರ್. ಪುದ್ದರುಂಡಿನ ನುಪ್ಪು ಉಂಡಿಬೊಕ್ಕ ಇರೆಟ್ ಒರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬೋಡಯ್ನಾತೇ ದೆತೆನೊಡು. ಯಾವುಂದು ಪನ್ರೆಲಾ ಬಲ್ಲಿ. ಪುದ್ದರ್‍ದಾನಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿಜಿಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಸ ಅಕ್ಲೆನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜುಜಿಗೆ. ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್, ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪುದ್ದರುನ್ಪೆ ಪುದ್ದರುನ್ಪೆಂದ್ ಪಂಡೊಂದು ಪೊಸರಿ ಪುದ್ದರುನೊಂತೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಪುದ್ದರುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್. ಕುಟುಮದಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಪುದ್ದರುನ್ಪುನೆಟ ಬೇತೆತಿಕ್‍ಡ್ ಪುದ್ದರುನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕಂಡಸಾಗೊಳಿದಕುಲು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ನೇಟ ಬೇತೆತಿಕ್‍ಡ್ ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕುಟುಮೊಡು ಪೆÇಸ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟ್‍ಂಡ ಆ ವರ್ಸದ ಪುದ್ದರ್‍ದಾನಿ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮೆ, ಕುಟುಮದಕುಲು ಬಾಲೆಗ್ ನುಪ್ಪುದ ಪರೆಲ್ ಕೊರೊಂತೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪೇರ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಿ, ಬಾಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೊಸತಾದ್ ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಬತ್ತ್‍ನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಪುದ್ದರ್‍ದಾನಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡುನೆಕ್ ಪೊಸರಿ ಪುದ್ದರ್‍ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇನಿ ದೇಲ್ಯೊಡು ಆಣ್‍ಪೊಣ್ಣು ಕಂಟೆಲ್‍ಗ್ ಮಾಲೆಪಾಡ್ದ್ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿ ಬಾಲೆಗ್ ದೇಲ್ಯೊಡೇ ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಕರಿಯಣಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್. ತಾಳಿ ಬಿರಣೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡ್‍ಗ್ ಬತ್ತ್‍ಂಡ್. ಬಾಲೆನಾವಡ್, ಮದ್ಮಲೆನಾವಡ್ ಪೊಸರಿ ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರಾವೊಂತೆರ್.
ದುಂಬು ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರಾ ಪಿರಯ ಆದೇ ತೀರ್ದ್ ಪೋವೊಂತೆರ್. ಪಿರಯದ ಕಾಲೊಡು ಅಕುಲು ಜೆತ್ತ್‍ನೌಲಾಂಡ ಅಕುಲು ಈತ್ ದಿನೊಟು ತೀರ್ದ್ ಪೋಪೆರ್‍ಂದ್ ಸೊಸ್ಟೊವಾದ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತೆರಿದಿತ್ತ್‍ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಪುದ್ದಾರ್ ಆಪುನ ತಿಂಗೊಲುಡು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಜೆತ್ತ್‍ನೌಲು ಇತ್ತೆರ್ಡ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂಙ. ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೆರ್ಲಾ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸೋಣೊಡಾ ನಿರ್ನಾಲೊಡಾ ಪಜಿ ಕುರಲ್‍ದ ಪಜಿ ಪೇರ್ ಬಾರ್ ದೆತ್ತ್‍ದ್, ಅವೆನ್ ಕೈಟ್ ತೊಲ್ಲ್‍ದ್ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್‍ಗ್ ಬಾರ್‍ದ ಪೇರ್‍ನ್ ಬಿರಾದ್ ಕರಿದ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಗ್ ಪರ್ಪಾವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಆ ಪೇರ್‍ನ್ ಪರ್ಪೆರ್. ಅವೆನ್ `ಪೇರ್ ಪುದ್ದಾರ್' ಪನ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಆ ವರ್ಸ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ನೀರ್‍ಗ್ ಬತ್ತ್‍ನಾಯಗ್ ಪುದ್ದರುನು ್ಪತಿಕ್ಕ್‍ಲೆಕ, ಪುದ್ದರ್ ದಾನಿ ಬಾಲೆಗ್ ಪುದರೆಂಚಿನಂದ್ ಪೊದ್ದೆರೆಡ ಕೇನೊಡು ಇಂಚಿಗಾದೆಲಾ ಪುದ್ದರ್‍ದ ಬರುವಾದ್ ಉಂಡು. ಪುದ್ದರುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಳು ಪಾಡ್‍ಜಿಂಡ ಬಾಯಿಗ್ ಕುದುಕೆ ನೂರುಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರಲ ಪುದ್ದರ್‍ದ ಇಚಾರದ ಪಿರವುಂಡು. ಕೆಲವು ತಿಕ್‍ಡ್ ಮದ್ದೆನ ಪುದ್ದರ್ ಇತ್ತ್‍ಂಡ ವಿೂನ್ ರೆಸೊತ ಮಧುಪುದ್ದಾರ್ ಇರ್ಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವುತಿಕ್‍ಡ್ ಇರ್ಲ್ ಪುದ್ದಾರ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುದ್ದಾರ್‍ಮಚ್ಚಿ ನೇಮ ನಡಪುನಲಾ ಉಂಡು. ನುಪ್ಪುನುದಕ್ಕ್‍ಂಡ ಒಂಜಿದಿನ ಅವ್ವೇ ನುಪ್ಪುಗಾದ್ ನಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು. ಅಂಚೆನೇ ನಮ ಉಂಡುದು ಲಕ್ಕುನೇಟ ತಿರ್ತ್ ಬೂರ್ನ ನುಪ್ಪುಡು ಕುರೆ ಆವಂದ್. ಅಂಚಾದ್ ಉನ್ಪುನ ನುಪ್ಪುನು ನಮ ಕಾರ್‍ಗ್ ಮದಿಮೆದವ್ಲು ದೇಸೆದರಿಪಾಡ್ನಗ ದೊಂಕಂದೆ ಆ ನುಪ್ಪುಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ನ ಕುಟುಮ ಸಮ್ಮನ್ದೊಲೆನ್ ಗೋಡ್ಯಾವುನ ಪುದ್ದರ್‍ದ ಆಚರಣೆನ್ ನನಾಂಡಲಾ ನಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಒರಿಪುಗ.

Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved