Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ಉಜೆ ಭಸ್ಮ

                  ಉಜೆ ಪನ್ಪಿ   ಈ ಸವ್ದ ಇತ್ತೆದ ಎಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ದೈವದ ಪ್ರಧಾನ ಚಾಕಿರಿ ಭಾಗ ಆಯಿನ ಮಡ್ಯೆಲೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತೆದಲೆಕ ಸಾಬೂನು ,ಸರ್ಪು ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಪಗ ಅಕ್ಲು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಅರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪೂರ ಸೊಚ್ಚೊ ಆಯೆರೆ ಉಜೆ ಭಸ್ಮೊ ಮುರ್ಕಯಿ  ನೀರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್ ನ್ದ್ ಏರೋ ಪಂಡಿ ನೆಂಪು . ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಈ ಬೊನ್ಯೊನು ಭಸ್ಮದ ಒರಟು ದೈವೊದ ಮುಂಡ್ಯೆಗ್ ಗಲಸುನ ದಲ್ಯೊ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನು ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸೊಂತೆರ್.  ತಾರೆದ  ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆ ನುಂಗಾದ್ ಅವೆತ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್ದ್ ,ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ,ಬಾರೆದ ಕೈಲ್ಡ ದಂಡ್ ನ್ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ,ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿದ ಬೆಜಂಟ್ ನ್ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಈ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತಲಿಗೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೆದ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊನ್ಯೊನು ಒಟ್ಟು ಬಿರಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಡಿ ದಲ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಸುತ್ತುದು ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ದೆತ್ತ್ ನೆಕ್ "ಉಜೆ ಭಸ್ಮ" ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ . ಉಜೆತೊಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕಿ ಕುಂಟು ನುಂಗಾದ್, ಉದ್ದೊಗು ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಕುಂಟುಗು, ಬಂಗಾರ್ದ ಸರಿಯೆ ದೀದ್ ,ಮಡಿ ಮಲ್ತಿ ಕುಂಟು ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದದ ಪಲಯಿಡ್ ದೀದ್ ಪೂಜೊಡು . ಬೊಕ್ಕ ಉರುಂಟಾದ್ ಸುತ್ತುದು ಕುಂಟುನು ಮಡಿತ್ ದೀಪುನಡೆ ಮಡಿ ಸುದ್ದ ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ಲೆಕ್ಕ . 
                                  ಬಾರೆದ ಕೈಲ್ನ್ ತಿಗ್ತ್ದ್ ,ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ
     
       ನನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊನು ತೂಪುಂಡ ಉಜ್ಜಿ  ಭಸ್ಮೊನು ಸುದ್ದ ಕಾರ್ಯೊಗು ಗಲಸೊಂತೆರ್ಗೆ . ಬೆಜನ್ಟ್ ದ ಬೊನ್ಯ ಅತ್ತ್ ನ್ಡ  ಕೇವ್ ಬೊನ್ಯೊನು ಗಾಲ್ತ್ ದ್ ಕಮ್ಮೆನೊಗು ದೂಪದ ಬೊನ್ಯ ಕೂಟೊಂದು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಸುತ್ತುದು ದೀವೊಂತೆರ್ಗೆ . ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಯಲ್ದ,ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಆಮೆ ಸೂತಕೊಗು ಮಡ್ಡೆಲೆರ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಈ ಭಸ್ಮ ಕಲತ್ದ್ ,ತಲಿತ್ದ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತೊನ್ತೆರ್ಗೆ . ಬಟ್ರ್ ನಕುಲ್ಲಾ ಉಂದೇ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಗುಂದು ಮಡ್ಯೆಲೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್ದ್ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕೊನೊ ವೊಂತೆರ್ಗೆ,ಸುದ್ದ ಕಾರ್ಯೋಗು ಮಾತ್ರ ಗಲಸೊನ್ತೆ ರ್ಗೆ . ದುಂಬು ಮಡ್ಯೆ ಲೆರ್ ಆಮೆ ಬೆನ್ಯೆರೆ ೫ ಟ್ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಆಮೆ ಬೆಂದ್ ದ್ ಪೋನಗ ಆಯೆ ಬಾಲೆಗ್ ಈ ಭಸ್ಮೊನು ಇಡೀ ಮೆಯ್ಕ್ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಪಾಲೆಂದ್ ಕೊರ್ದು ಪೋವೊಂತೆಗೆ . ಉಂದು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ . ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಡ್ಯೆ ಲೆರ್ ಆಮೆ ಬೆನ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ  ಆಮೆ ಸೂತಕೊಗು ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ . ಇತ್ತೆ ದೇವೆರೆ ನೀರ್ ಕನತ್ ದ್ ತಲಿತ್ ನಡೆ ಆಮೆ ಸುದ್ದಾನ್ಡ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಎನ್ಯುವೆರ್ . ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ತುಳುವ ನಾಡ್ ದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ನಾಶ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನವು ದುರಂತ .
                         ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆನ್ ನುಂಗಾದ್ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್ದ್ ಚೋಲಿನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ

          ಈ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕಾಸಿ ಬಾಗೀರ್ತಿ ಸೀರ್ತೋರ್ದ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಆಂಡ ದೈವ ಸಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊನ್ತಿನ ಮಡ್ಯೆಳೆರ್ ಸಾನೊರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರ್ದು ದೈವದ ಮುಗ ಪತ್ತ್ದ್ ದರಿಪುಲೆಕಾನ್ಡ್ . ಒವ್ವೆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಕಲೊಟು ಅಕ್ಲ್ ಬೊಲ್ದುದ ಶುದ್ಧದ ದುತ್ತೈ ತ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ತುತ್ತಯೆರ್ .೧೦-೧೧ ತಿಂಗೊಲು ಇಜ್ಜಾ ವರ್ಸೊಡು ನಡಪೊಡಾಯಿನ ಬಾಲೆ ನಡತ್ ಜಿಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆನ್ ಬಾಲೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಆಮೆ ಸೊಂಕ್ದ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್,ಮುಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟೆ ಆತ್ ನ್ಡ್ ,ಆ ಬಾಲೆನ್ ಮಡ್ಡೆಲ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್  ಮೀಪಾವೊಡುಂದು ಪನೊಂತೆರ್ . ನರಮಾನಿ ಸೊರೊ ಕೇನುನ ದುಂಬು ಪುಲ್ಯಕಲೊಗು ಮಡಿ ತೊಯ್ಪುನ ಮಡ್ಯೆಲೆ ಮಡ್ಯೆಲ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಬಾಲೆನ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಆಯೆ  ಮೀಪಂಡ ಮುಟ್ಟಿಚಟ್ಟೆ  ದೋಸ ದೂರಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ನಡಪೆರೆ ಕೈಕಾರ್ ಸರಿ  ಬರ್ಪುಂಡು . ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರ್ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾವುನ ನೀರ್ಗ್ .ಮಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಡ್ಯೆಲೆರೆಡ ಇನಿಲಾ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆರ್ . 
                   

                                                                ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿದ ಬೆಜಂಟ್

        ದೈವದ  ಪಟ್ಟದ ಮುಗ ದೀಯೆರೆ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಮುಂಡ್ಯೆಡ್ ಮುಗ ದೀಯೆರೆ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಕೊಡಿಯಡಿತ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪುನ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಸಿಂಗದನ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ಸುದ್ದೊಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಗಲಸುವೆರ್.ದೈವದ ದಲ್ಯೊಗು ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಅಗತ್ಯ . ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಮೇಲ್ಕಾಪಾವಡ್ [ಬಾಲುಲಿ ],ಮಕರ ಚೋರ್ನದ ದಲ್ಯ ಆವಡ್ ಅವೆನ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರೇ ಪಾಡುನಿ . ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮಡ್ಯೆಲೆರೆ ಪೌರಹಿತ್ಯೋಡು ತುಳುನಾಡ ಮದ್ಮೆಲು ನಡತೊಂತ .ಇನಿ ಅಡೆ ವೈದಿಕತೆ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಮದ್ಮೇದ ದೊಂಪಡ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಉಜೆ ಭಸ್ಮದ ಸುದ್ಧತೆ ಆ ಜಾಗೆಡಿತ್ತಿಲೆಕೊನೆನ್ದ್ ನಂಬಿನಕ್ಲ್ ತುಳುವೆರಾದಿತ್ತೆರ್ . ಇನಿ ವೈದಿಕ ದೇವೆರೆ ಸೀರ್ತೊಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಬಿರಾದ್ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಕಳೆಯೆರೆ ತಲಿಪುನ ಕಿರಮ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ ಡ್ ತೋಜುಂಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪು . ಉಜೆ ಭಸ್ಮೊಗು ಅವೆತನೇ ಆಯಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಉಂಡು  . ಉಂದು ಉಜೆ ಭಸ್ಮದ ಮಾನಾದಿಗೆ .

ಕೆ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು

ಲೇಖನೊಗು ಸಕಾಯೊ :-
ಉಮೇಶ್ ಶಿರಿಯ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಗೇರ        
         
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved