Google

ICHARO

YEDDE PATHERA
Nama enchina Alochane Malpuvana Aven Prakrthi Korpundu

Translate

ಬದಲಾವಣೆ ನೂದು ಆಡಂಲಾ,ನಮ ನಂಬಿನೆ ಒಂಜೇ ಶಕ್ತಿನ್.

ನೀತು ಬೆದ್ರ.

ಪುಡಮಿಗ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದ್, ಪಡ್ಡಾಯಿದ ನೇಸರ ದೇವೆರೆನ ಬೊಲ್ಪು ತೂವೊಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯನ ದೇಬೆರೆ ಪನ್ಪಿ ಸೊರ ಲಕ್ಕಾವೊಂದು, ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರುನ್ ಇಲ್ಲದೆದುರುದ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಮೈತುದ್, ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಮಣ್ಣುನ್ ಮುಂಡಗ್ ಪಾರ್ದ್, ದಿನ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಕುಲು ನಮ.

ಕರೀನ 60-70 ಕಾಲರ್ದ್ ( ಯಾನ್ ತೆರಿಯಿಲೆಕ ) ಪೊಸತನತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲುಡ್ ಪೊಸ ಆಚರಣೆ ಪೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಪೂರಲಾ ಪೊಸತು ಆದೇ ತೋಜೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು..
ಬೇಸದ, ಉರಿದೊಂಬು ,ಸಂಕೊಡ್ಯುನ ಕಾಲೊಡುಲಾ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕುಲು, ನೊಕಟೆದ ಗೆಲ್ಲು ಪರಡುದ್, ತುಂಬೆ ನೆಕ್ಕಿದ ದೈ ಕೊಡ್ಯುನಲ್ಪಲಾ, ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆದ ಜಾಗೆಡುಲಾ, ಬನತುಲಾಯಿದ ಕಲ್ಲುದ ನಾಗಗ್ ತನು ಮಯಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಅವ್ ಬೇಸದ ಪೊರ್ತುಗೆ. ಇನಿತ ದಿನ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದ ದಿನ ತೊಟ್ಟೆದ ಪೇರ್ ಮಯಿಪುವ, ಗೆಂದಾಲಿ ಬೊಂಡ ಕೊನಪ. ನಾಗಗ್ ತನು ಮಯಿತ ಪಂದ್,ಮಂಜೊಲು ಗಂಧ ಪಾರ್ದ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಡ್ ತೋಜಾವ. ತನು ಪನ್ಪಿ ಪಿರಾವುದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಂಡ ,ಕೀರುಕಿಟುದ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ತನು ಮೈಪುನ ಸಮನಾ ಪಂದ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಟ್ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ನಮ ಕೇಂಡಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ… ತನು ಪಂಡ ತಂಪು ಮಲ್ಪು‌ನ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥ. ಬಾಜೆಲಾಯಿನಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕಗೆ…

ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ, ಈ ಉಂತಿನ ಪಂಡ ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣೆ ಪುರ್ಸಾದ ಪನ್ಪಿನ ನಮ, ದೈವ ಉಂತಿನ ಪಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟಿನಾರ್, 16 ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಜಾಗೆ ,ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ.. ಈ ಜಾಗೆನ್ ನಮ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತುದ್ ಪಾರ್ದ, ಒಲ್ತ್ ಅಗೆತ್ ಗೆಪ್ಪೊಡು ದೈವ ಉಂತಿನ ಮಣ್ಣುನ್. ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಗೆತ್ತುದ. ?

ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಂಡಿನ ಕೇಂಡಿನಕುಲು, ಪುದರ್ ವಿಷಯಗ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ್ , ಸತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸತ್ಯ. ನನದ ಸಂಬಂಧಲಾ ಇಪ್ಪು ಕೇನ್ಲೇ..
ಏತೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡ್, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಆಯಾಯ ಜಾತಿದಕುಲೇ ಆಯಾಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್, ನೂಲು ಪಾಡಿ ಕರ್ತುಲ್ ,ದಲ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯೆರ್, ಬಿರುವೆರ್, ಸತ್ತಿಗೆಡೊರಿ ಭಂಡಾರಿ, ವಾಲಗೊಡ್ ಸೇರಿಗಾರೆ, ಕೊಡಿಮರದಲ್ಪ ಮೂಲ್ಯೆರ್, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ, ದೈವ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಟ್ ನಲಿಕೆ,ಪರವ,ಪಂಬಂದೆರ್.
ದೈವಗ್ ಕಟ್ಟುನ ತಿರಿ(ಸಿರಿ)ತಾರೆದನೆ ಆವೊಡ್, ಜೀಟೆಗೆನೇ ಪತ್ತೊಡು, ನಾದಸ್ವರ ಬೋಡೆ, ಮೋನೆಗ್ ಅರದಲನೇ ಪೂಜೊಡು, ಕೇಪುಲ ,(ಇತ್ತೇ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕೇಪುಲು ಪೂ ಪಂಡ ದಾದಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ)ಮಲ್ಲಿಗೆನೇ ಬೋಡು.
ದೈವಗ್ ಪೇರ್ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ನಗ ಲೆಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಕರ್ತವೆದಿ ಬೋಡೆ. ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲವು.

ನಮ ಮಾತ ಪೊಸ ಪೊಸತ್ ಕನವೊಂದೆ ಉಲ್ಲ. ಆಂಡ ಪರ ಪರತ್ ಪಿದಾಯಿಗ್ ಬರೊಂದೆ ಉಂಡ್. ನೆಟ್ಟೆ ಪನೊಲಿ ಅತ ಬದಲಾವಣೆದ ಗಾಳಿ ಏತ್ ಬೀಜಿಂಡಲಾ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಮಣ್ಣುನು ವಾ ಗಾಳಿಲಾ ಕೊನವರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್. 

ನೆತ್ತ ಒಟ್ಡುಗ್ ಜವನೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ..
ನಮ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಏತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ,ಕೊರಗತನಿಯ, ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ,ಮಂತ್ರಜಾವದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೈವ ಈ ದೈವ ಪಂದ್ ಪಾಡುನ ದುಂಬು. ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುಲೇ, ಇಲ್ಲಡ್ ದೈವದ ಮನೆಮಂಚಾವು, ಸಾನ  ಇತ್ತುಂಡ ಸುರುಕ್ ಪೋದ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೇ, ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೇ .ದಿನೋಲಾ ಪಾಡ್ಲೆ… day 1 ಯಾನ್ ಇನಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೇ ಪಂದ್. ದಿನೋಲಾ ಪಾಡೊಂದು ಬಲೆ. ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಗ್ ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಡಿಪುಗ್ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ದ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಅಗೇಲ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದ್ ಅವ್ವ್ ಕೈ ಮಗ್ಗಿದ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೆಂದ್. ವರ್ಷಗೊರ ಊರುದ ನೇಮ, ಜಾಗೆದ ನೇಮಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ ಪಿರ ಬತ್ತಿನೇ  ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಊರುದ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆಂದ್.ವರ್ಷಗೊರ ನಿಕುಲ್ ಬೇಸದ ದೊಂಬುಗ್ ಪೋವೊರ್ಚಿ ಕಪ್ಪು ಆವರ್ ನಾಗರಪಂಚೆಮಿದಾನಿಯೇ ಪೋಲೆ,  ನಿಕುಲೆನ ಆದಿ ನಾಗನ ಜಾಗೆಗ್ ಪೋದ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ.. ವರ್ಷಗೊರ ಆಲಡೆ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲು, ಗೊತ್ತಿಜಿಡ ಇಲ್ಲದಕುಲೆಡ ಎಲ್ಲೇನೆ ಕೇನ್ಲೇ,ದೊಡ್ಡ, ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಓಲು ಪಂದ್.ಅಡೆ ಆಲಡೆದ ಆಯನದಪಗ ಪೋದ್ , ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸುಗಿತೊನ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೆರೆನ ಸಾನಿಧ್ಯಲಾ ತಿಕ್ಕು ನಿಲುಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ ಏಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲೆಗ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ ಕುಡು ತಾರಾಯಿದ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ..
ಈತ್ ಮಲ್ಪಿ .ನಿಕುಲೆನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗ್ ಎಡ್ಡೆ value ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ದಾಯೆ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಪೋದ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ ಬಲೆ ಪಂಡ ಎರೆಗುಲಾ ಗೊತ್ತಾವಂದ್, ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಪೋಪರ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ.

ಆನಿ ಕಾಲಡ್ ತೋಡ ನೀರ್ ಕಾಡ ಪುರ್ಪಗ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗ್ ದೈವ ದೇವೆರ್ ಒಲಿದೆರುಗೆ, ಇನಿತ ದಿನಟ್ ನಿಕುಲೆನ ಈ ಬೇಲೆಗುಲಾ ದೇವೆರ್ ಒಲಿವೆರ್. ತೂಲೆ ಬೋಡಾಂಡ. ಅಯಿತೊಟ್ಟುಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ. ನಿಕುಲೆನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗ್ ಬೇಜಾರಾವ್…
Share on :

SUDDI

 

Copyright © 2011 Tuluworld - All Rights Reserved